การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของ อปท ITA | แบบประเมิน ita 2560 อบต | ข่าวรถล่าสุด

by Malee Chakrii
0 comment

Table of Contents

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของ อปท ITA | ข่าวรถล่าสุด วันนี้

ดูรายละเอียด

กรอบการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2560


นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ
หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สำนักงาน ป.ป.ช.
กล่าวบรรยายกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

กรอบการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2560

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2558 อบต โนนธาตุ part 11


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2558 อบต โนนธาตุ part 11

ITA DAY 2021 : การแถลงผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564


Live ITA DAY 2021
การแถลงข่าวและประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.3014.30 น.
ถ่ายทอดสดทาง YouTube Live Channel “ITAS NACC” และ Facebook ITAS NACC
Speakers:
👉 การแถลงผลการประเมิน ITA 2564 และประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021
โดย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
👉 การอภิปรายข้อค้นพบและความก้าวหน้าของหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสผ่านเครื่องมือการประเมิน ITA
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
👉 การตอบข้อซักถามและให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA 2564
โดย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลบทวิเคราะห์เชิงลึกในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA 2564 โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และ Presentation นำเสนอผลการประเมิน ITA 2564 ในงาน ITA DAY 2021 สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/listalldocument

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/NACC.ITAS
https://itas.nacc.go.th/

ITADAY2021 MoreOpenMoreTransparent

ITA DAY 2021 : การแถลงผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2558 อบต โนนธาตุ part 4


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2558 อบต โนนธาตุ part 4

ITAS อปท. EP 1


วิธีใช้งานระบบ ITAS เบื้องต้นตอนที่ 1

ITAS อปท. EP 1

ACT Now EP 5 ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


ACT Now EP.5 ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานปปช. เพิ่งประกาศผลการประเมินประจำปีที่สำคัญออกมาอันหนึ่งเรียกว่าการประเมิน
ITA มาจากคำว่า Integrity & Transparecncy Assessment แปลเป็นไทยก็คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA เป็นการประเมินออกมาเพื่อการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นการตรวจวัดสุขภาพว่าเขามีระบบการทำงาน มีข้าราชการ มีผู้บริหารที่ทำงานอย่างโปร่งใสไหม ซื่อสัตย์สุจริตไหม มีการทุจริตคอร์รัปชันไหม อันนี้เป็นหัวใจสำคัญ
ตัวเลขผลการประเมินที่ออกมานี้บอกว่า
มีหน่วยงานเพียง 1,095 หน่วยงาน หรือเพียงแค่ 13% เท่านั้นที่ผ่านการประเมิน
คะแนนเต็ม 100 คนที่จะผ่านการประเมินได้จะต้องมีคะแนนการประเมิน 85 คะแนน
และในจำนวนนี้หน่วยงานมากถึง 7,208 หน่วยงาน สอบตก
นั่นก็คือหน่วยงานรัฐของไทย 87% สอบตก
และโดยเฉลี่ยจาก 8,303 หน่วยงานปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยได้ออกมาที่เกรด C คือ 67.90% เท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นถ้าเราดูคะแนนตรงนี้ผมคิดว่าเราคงตอบว่าพึงพอใจไม่ได้เรามาดูตัวเลขเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง
ผลการประเมินระดับกระทรวง กระทรวงที่ได้คะแนนสูงสุดคือ กระทรวงกลาโหม
กทม. ได้คะแนนประเมินในระดับ A คือสอบผ่าน
มหาวิทยาลัยจำนวนมากสอบตก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากสอบตก
ที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ บรรดาองค์กรอิสระ อย่างเช่นปปช. ที่เรารู้จักกันดี อยู่ในเกณฑ์ได้ A คือ สอบผ่าน
แต่ว่ามีองค์กรหนึ่งซึ่งกำลังเป็นข่าวคราวอยู่ในช่วงนี้มากก็คือสำนักงานอัยการสูงสุดสอบตก เขาก็จะได้ไปพัฒนา ไปยกระดับ
ไปปรับปรุงการทำงานในเรื่องนั้นๆ หรือไปพัฒนาบุคลากรของเขาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ
อันนี้คือหลักการของ ITA แล้วก็เป็นประโยชน์ที่เราเชื่อว่าจะได้
แต่ในความเป็นจริง
เมื่อเทียบกับตัวเลขที่ผมอ่านให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบเมื่อสักครู่นี้ เราลองมาดูตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง
ในเรื่องการป้องกันการทุจริต
เกือบทั้งหมดสอบตก
ในการประเมินหัวข้อเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บริหารหน่วยงานของรัฐก็ตามที ปรากฏว่าการประเมินในหัวข้อนี้
คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานออกมาที่ 53.12% เกือบตก

READ  รายงานไตรมาส ห้องสมุด | รายงานไตรมาส | ข่าวรถล่าสุด

หากเอา 2 หัวข้อนี้ ซึ่งตรงกับชื่อหัวข้อการประเมินเราจะเห็นว่าหน่วยงานของบ้านเราสอบตกในการประเมิน ITA แต่ที่คะแนนเขาได้ผ่านจำนวนหนึ่งสาเหตุคาดว่ามาจากการตั้งหัวข้อประเมินอื่นๆ ประกอบเข้ามาซึ่งไม่ใช่หัวข้อหลักของชื่อการประเมินครั้งนี้
สรุปก็คือว่า ทุกคนตั้งแต่สูงสุดยันผู้ปฏิบัติการระดับล่างสุดทุกคนต้องเข้าใจในสิ่งที่จะได้รับการประเมินและทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมเสนอแนะว่าเขาจะพัฒนาหน่วยงาน พัฒนาองค์กรของเขาอย่างไรถ้าได้อย่างนี้แน่นอนว่าเกิดประโยชน์ ถ้าได้อย่างนี้แน่นอนว่าเมื่อประชาชนมาใช้บริการ มาติดต่อ ประชาชนจะชื่นใจและยอมรับ
ในเรื่องของคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานนั้น อีกตัวอย่างหนึ่งที่มีพูดกันมากเช่น ในเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือในเอกสารของหน่วยงาน ที่ให้ประชาชนได้รับรู้ว่า เวลาเขามาติดต่อแล้วหน่วยงานที่นี่ ถ้าหากมีปัญหา มีข้อขัดข้องเขาสามารถแจ้งเรื่องหรือให้ข้อมูลกับผู้บริหารหน่วยงานในระดับถัดๆ ไป ส่งความคิดเห็น คำติชม หรือ คำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อไป คำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อไป คำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อไป
ในการประเมิน ITA ที่จัดทำโดยสำนักงานปปช. ทุกๆ ปี เป็นที่ยอมรับกันว่ามีประโยชน์
แต่มีคำถามว่าจะทำอย่างไร การประเมินในครั้งต่อๆ ไป จะเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง นั่นหมายถึงเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน เกิดประโยชน์ต่อตัวข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ และเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ไปใช้บริการหน่วยงานของรัฐได้จริงๆ คาดหวังว่าในการประเมินครั้งต่อไป
จะเกิดคุณภาพในการประเมินคือ ความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้ทำการประเมินกับผู้ถูกประเมิน จะเกิดความเข้าใจและการปฏิบััติร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน จนถึงระดับปฏิบัติการของหน่วยงาน

ในเชิงปริมาณหวังว่าการประเมินในหมวดการเปิดเผยข้อมูลและหมวดการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ทุกหน่วยงานจะสอบผ่าน

แล้วเรามาดูกันในการประเมินครั้งต่อไปทุกหน่วยงานจะสอบผ่านหรือสอบตก
ติดตามเรื่องราวขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันได้ที่
http://www.anticorruption.in.th/2016/th/
https://www.facebook.com/act.anticorruptionThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCe8sVcK0CTjcq1MdFSuUHSg

ACT Now EP 5 ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประเมิน ITA/EB7..ปชส.สพม.29..15/12/59


ประเมิน  ITA/EB7..ปชส.สพม.29..15/12/59

วีดีโอชุดความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560


วีดีโอชุดความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA รุ่น 1


การอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA รุ่น 1

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของ อปท ITA


คุณสามารถรับชมวิดีโอที่กำลังมาแรงเพิ่มเติมได้ในขณะนี้: Future-user .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แบบประเมิน ita 2560 อบต.

.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของ อปท ITA รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของ อปท ITA


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ดูความรู้ใหม่เพิ่มเติมที่นี่.

แบบประเมิน ita 2560 อบต – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#การประเมนคณธรรมและความโปรงใสการดำเนนการของ #อปท #ITA.

[vid_tags]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของ อปท ITA

แบบประเมิน ita 2560 อบต.

เราหวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ แบบประเมิน ita 2560 อบต นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment