การศึกษาทางไกล เรื่อง กรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ | มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อบต | ข่าวทั่วไปล่าสุดของวันนี้

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

Table of Contents

การศึกษาทางไกล เรื่อง กรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์


การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference ในหัวข้อเรื่อง “กรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์” โดยนายชัชวาล สมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน กองฝึกอบรม กรมที่ดิน…เผยแพร่ (ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพสื่อ ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ก่อนแก้ไขมีผู้เข้าชมแล้ว 2,781 ครั้ง ผู้กดชอบ 40 ครั้ง และไม่ชอบ 2 ครั้ง) สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยายได้ตามลิงก์ https://bit.ly/3hRDfxf

การศึกษาทางไกล เรื่อง กรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์

ติว พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ละเอียดมากๆ)


โหลดเอกสารได้ที่นี่ https://www.facebook.com/852182764907775/posts/3725314870927869/

ติว พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ละเอียดมากๆ)

ITA DAY 2021 : การแถลงผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564


Live ITA DAY 2021
การแถลงข่าวและประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.3014.30 น.
ถ่ายทอดสดทาง YouTube Live Channel “ITAS NACC” และ Facebook ITAS NACC
Speakers:
👉 การแถลงผลการประเมิน ITA 2564 และประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021
โดย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
👉 การอภิปรายข้อค้นพบและความก้าวหน้าของหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสผ่านเครื่องมือการประเมิน ITA
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
👉 การตอบข้อซักถามและให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA 2564
โดย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลบทวิเคราะห์เชิงลึกในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA 2564 โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และ Presentation นำเสนอผลการประเมิน ITA 2564 ในงาน ITA DAY 2021 สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/listalldocument

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/NACC.ITAS
https://itas.nacc.go.th/

ITADAY2021 MoreOpenMoreTransparent

ITA DAY 2021 : การแถลงผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564

ข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ ศ 2548 ฉบับที่ 1


ข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 มีดังต่อไปนี้

1. การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง

ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรค โควิด19

2. การปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค

พิจารณาสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด19 เป็นการชั่วคราว สั่งปิดสถานที่ดังต่อไปนี้

สนามมวย, สนามกีฬา, สนามแข่งขัน, สนามเด็กเล่น, สนามม้า ในทุกจังหวัด

ผับ สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ สถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ สถานประกอบการอาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ สปา สถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) สถานบันเทิง ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

สถานที่อื่นนอกจากนี้ เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑสถาน ห้องสมุดสาธารณะ ศาสนสถาน สถานีขนส่งหรือโดยสาร ตลาด ห้างสรรพสินค้า

3. การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร

ในการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นอากาศยาน เรือ รถยนต์ หรือพาหนะอื่นใด หรือในการใช้เส้นทางคมนาคมไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ำ หรือ ทางบก เพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทางเข้าออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือ จุดผ่อนปรนตามกฎหมาย

4. การห้ามกักตุนสินค้า

ห้ามผู้ใดกักตุนสินค้าซึ่งเป็นยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือสินค้าอื่นที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

5. การห้ามชุมนุม

ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบ

6. การเสนอข่าว

ห้ามการเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายทางสื่อต่างๆ ซึ่งมีข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 อันไม่เป็นความจริงและอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าว อันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน

7. มาตรการเตรียมรับสถานการณ์

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ
ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง กำหนดและประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการเพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใช้มาตรการของรัฐต่อประชาชน
ให้โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดหายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งเตรียมหาบุคลากรทางการแพทย์จากแหล่งต่างๆ และเตรียมสถานที่กักกัน สถานที่คุมไว้สังเกต หรือเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้น

8. มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท

ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด19 ได้ง่ายดังต่อไปนี้ อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป

กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง, โรคในระบบทางเดินหายใจ, โรคภูมิแพ้

กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา

9. มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร

ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้มงวดในการตรวจลงตราหรือออกวีซ่าหรืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศ ซึ่งมิได้มีกิจการงานปกติหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรยังคงอยู่ในราชอาณาจักร

10. มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย

ในกรุงเทพฯ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเวรยามหรือตั้งจุดตรวจตามถนน เส้นทางคมนาคม สถานีขนส่งหรือโดยสาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม

11. มาตรการป้องกันโรค

ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไป หรือใช้ในกรณีผ่อนผัน หรือ ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด

12. นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ

รัฐบาลมีนโยบายให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านอาหารในส่วนซึ่งมิใช่สถานบันเทิงหรือสถานบริการและแผงจำหน่ายอาหารซึ่งผู้บริโภคซื้อไปบริโภคนอกสถานที่ ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้ตามปกติ เพื่อความสะดวกและความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชน

13. คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

ในช่วงเวลานี้ประชาชนพึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในระยะนี้ โดยไม่จำเป็นและควรพักหรือทำงานอยู่ ณ ที่พำนักของตน

14. คำแนะนำในการจัดกิจกรรมอื่นๆ

การจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม เช่น พิธีมงคลสมรส, พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ยังคงจัดได้ตามความเหมาะสม

15. โทษ

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

16. การใช้บังคับ

ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

อ่าน : พงษ์พิชญ์ อ่อนละมัย

ข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ ศ  2548 ฉบับที่ 1

มาตรการจัดการสำนักสงฆ์บิดเบือนคำสอน : สถานีร้องเรียน (26 เม.ย. 64)


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อพระสงฆ์ หรือกลุ่มคนที่แอบอ้างสร้างความงมงายและไสยศาสตร์ ด้วยการบิดเบือนคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ให้ประสานงานเจ้าคณะสงฆ์ทุกจังหวัด ให้สอดส่องดูแลโดยเฉพาะสำนักสงฆ์และสถานปฏิบัติธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม

ติดตามชมรายการสถานีประชาชนย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/People

สำนักสงฆ์ บิดเบือนคำสอน พระพุทธศาสนา

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://shorturl.at/czXZ0
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่

Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

มาตรการจัดการสำนักสงฆ์บิดเบือนคำสอน : สถานีร้องเรียน (26 เม.ย. 64)

สาระสำคัญในประกาศฉบับที่ 1


สาระสำคัญในประกาศฉบับที่ 1

เตรียมยกระดับมาตรการสูงสุด รับมือการแพร่ระบาดรอบใหม่


ภายหลังจากที่แถลงกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงว่า จะมีการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งลดการเดินทางข้ามจังหวัด การปิดสถานที่เสี่ยง รวมไปถึงการทำงานที่บ้าน 100% แล้วนั้น มาตรการที่ออกมาเพิ่ม จะเป็นการกลับไปบังคับใช้มาตรการเหมือนช่วงเดือนเมษายน 2563 โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค.นี้ ซึ่งในช่วงนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ใช้อำนาจตามพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ยกระดับสู่มาตรการขั้นสูงสุดล็อกดาวน์ระดับประเทศ มีดังนี้

1.ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ตามที่แต่ละจังหวัด ได้มีคำสั่ง

2.ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค อาทิ สนามมวย สนามกีฬา สนามแข่งขัน สนามเด็กเล่น สนามม้า ผับ สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ สถานที่มีการแสดงหรือละเล่นสาธารณะ สถานประกอบการ อาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ สปา สถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) สถานบันเทิง ส่วนสถานที่อื่นๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑสถาน ห้องสมุดสาธารณะ ศาสนสถาน สถานีขนส่งหรือโดยสาร ตลาด ห้างสรรพสินค้า ให้พิจารณาปิดเฉพาะส่วนหรือทั้งหมด แล้วแต่กรณี

3.ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้ง อากาศยาน เรือ รถยนต์ หรือพาหนะอื่นใด ทั้งทางบก อากาศ และทางน้ำ

4.ห้ามกักตุนสินค้า ทั้งยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือสินค้าจำเป็นต่ออุปโภคบริโภค ในชีวิตประจำวัน

5.การห้ามชุมนุม มิให้ชุมนุม ทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ สถานที่แออัดใด หรือยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

6.ห้ามการเสนอข่าวเท็จให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว

ทั้งนี้ โรงพยายาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านอาหารในส่วนที่ไม่ใช่สถานบันเทิง หรือสถานบริการ และแผงจำหน่ายอาหาร ร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก ร้านค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้าส่วนแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ด ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ตลาดและตลาดนัดส่วนอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงรส อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสินค้าเบ็ดเตล็ด แก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้ำ รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง เปิดได้ตามปกติ

พร้อมกันนี้ ข้อกำหนด ยังห้ามให้บุคคลใดทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.0004.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็น หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ธนาคาร ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ และบางอาชีพ

นอกจากนี้ ตามข้อกำหนด ออกตามตความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) ได้ประกาศเพิ่มเติมว่า

1.ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่โรคเมื่ออยู่เคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ

2.ร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ลักษณะนำกลับ งดบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุรา ที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และเปิดถึงเวลา 21.00 น.
3.กำหนดพื้นที่ควบคุม และงดเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น

ที่มา : https://bit.ly/2TlRDVk
รวบรวม เรียบเรียง อ่าน : พงษ์พิชญ์ อ่อนละมัย
LINE : p_devere8789
ทีมคุณภาพ ทีมประสิทธิภาพ ทีมวิชาชีพ
ขอขอบคุณที่สละเวลารับชมและรับฟังด้วยดีเสมอมา

เตรียมยกระดับมาตรการสูงสุด รับมือการแพร่ระบาดรอบใหม่

เอาภาพคนอื่นไปโพสต์ประจาน ปรับ 3 ล้าน จริงเหรอ ?


ข้อมูลส่วนบุคคล โพสต์ประจาน จริงหรือมั่ว
มีคนสอบถามทนายคู่ใจเข้ามาเยอะ ถึงข้อกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แชร์ๆกันเนี่ย ว่าถ้าโพสต์รูปคนอื่น จะมีโทษปรับสูงถึง 3 ล้าน เนี่ย จริงหรือเปล่า

จริง ไม่จริง มาดูกันครับ !!
.
.
ปรึกษากฎหมาย โทร : 0924533393
ติดต่อโฆษณา โทร : 0877112224
Facebook ทนายคู่ใจ : https://www.facebook.com/applawyer/
Line ทนายคู่ใจ : @FREELAW

เอาภาพคนอื่นไปโพสต์ประจาน ปรับ 3 ล้าน จริงเหรอ ?

รู้ยัง | 82 : เปิดเงื่อนไข ข้อกำหนดปลดล็อกเฟส 4 เริ่ม 15 มิ.ย.นี้ ทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง เช็กที่นี่


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน COVID19 ช่วงที่ 4 ยกเลิกเคอร์ฟิว เริ่ม 23.00 น. วันที่ 14 มิ.ย. ส่วนกิจการกิจกรรม เช่น เปิดโรงเรียนขนาดเล็ก อบรม สัมมนา และให้ขายเครื่องดื่มในโรงแรม ร้านอาหาร มีผล 15 มิ.ย.นี้

วันที่ 12 มิ.ย.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 10 โดยมีรายละเอียดว่า

โดยที่สมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เป็นช่วงที่ 4 ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินการมาแล้วเป็นลำดับ ทั้งนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัว โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม และการยอมรับระบบติดตามผ่านแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้

1.การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 14 มิ.ย.2563

2.การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา โดยให้โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยที่มีการสอนหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน จัดการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมได้

3.การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

(1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

ก.การจัดการประชุม อบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนต์ หรือในสถานที่อื่น ๆ ให้สามารถดำเนินการได้

ข.การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและได้ผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ค.สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นนที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก หรือผู้สูงอายุ สามารถเปิดให้บริการแบบรายวันได้

ง.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

จ.การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ให้ดำเนินการได้โดยมีจำนวนผู้แสดง ผู้ร่วมรายการและคณะทำงานถ่ายทำรวมกันไม่เกินคราวละ 150 คน และมีผู้ชมไม่เกิน 50 คน

2.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

ก.การอบตัว อบสมุนไพร การอบไอน้ำแบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้าในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้ดำเนินการได้ ยกเว้นสถานประกอบการอาบอบนวด

ข.การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ หรือลานกีฬากลางแจ้ง ให้ดำเนินการได้

ค.สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราว หรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล บ้านลม

ง.สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้ ยกเว้นสนามชนโค สนามชนไก่ สนามปลากัด หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการได้

สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายสามารถจัดให้มีการแข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์ หรือถ่ายทอดผ่านสื่ออื่น ๆ ได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน

จ.ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้

4.การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (รถโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ รถตู้ รถไฟ เรือ เครื่องบิน) ผู้ประกอบการต้องจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งให้มีการจอดพักรถ การเว้นที่นั่ง และการจำกัดจำนวนผู้โดยสารแต่ละเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค

5.การดำเนินดารตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม รวมทั้งเสนอให้มีคำสั่งปิดสถานที่ในความรับผิดชอบเป็นการชั่วคราวได้

6.ในกรณีที่มีปัญหาว่าสถานที่ หรือกิจกรรมใดเข้าข่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้หรือไม่ ให้หารือคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 เป็นประธาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย.2563
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เงื่อนไข
ข้อกำหนด
เฟส4
ปลดล็อก
กิจกรรมอะไร
เช็กที่นี่
มาตรการป้องกันโรค
ได้รับอนุญาต
ผ่อนคลาย
ราชกิจจานุเบกษา
ยกเลิกเคอร์ฟิว
เคอร์ฟิว
เปิดโรงเรียนขนาดเล็ก
ร้านอาหาร
ขายเครื่องดื่ม
สวมหน้ากากอนามัย
สถานการณ์ฉุกเฉิน

รู้ยัง | 82 : เปิดเงื่อนไข ข้อกำหนดปลดล็อกเฟส 4 เริ่ม 15 มิ.ย.นี้ ทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง เช็กที่นี่

รายงานข่าว สานใจ สานพลัง ภาคใต้ ตอน ประเมิน ประมาณ จัดการขยะ


รับฟังและดาวน์โหลดคลิปเสียง https://www.healthstation.in.th/action/music/3928/

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพปรับแผนยุทธศาสตร์สู่ทศวรรษใหม่ การรับรองสิทธิโดย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ และ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นเครื่องมือที่ประชาชนสามารถนำไปใช้วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ หรือกิจกรรมของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาหรือลงทุนเพื่อการสาธารณะ กว่า ๑๑ ปี นับตั้งแต่ HIA ถูกนำมาใช้ครั้งแรกและย่างเข้าสู่ทศรรษใหม่ เครื่องมือนี้ก็ยังคงเป็นกระบวนการที่ต้องขยายวง เผยแพร่ และให้ความรู้แก่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำประชาชนให้รับรู้ถึงสิทธิของตนเอง นำมาสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum) หัวข้อ ‘HIA กับการจัดการขยะเพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน’ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา “HIA เปิดทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ทั้ง ๖ ขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนโครงการเกิด ระหว่างโครงการดำเนินงาน หรือดำเนินการแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ หรือกระทบมากขึ้น”
สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระบุคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่เป็นกลไกศูนย์กลางสนับสนุนให้ประชาชนใช้ HIA ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเแนวทางขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและตัดสินใจนโยบายสาธารณะที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ :ซึ่งหลายๆ พื้นที่พิสูจน์มาแล้วว่า สามารถนำ HIA ไปใช้ได้ดีในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทุกๆ ระยะโครงการ อาทิ เหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลยและพิจิตร, เหมืองแร่โปรแตช จังหวัดอุดรธานี, โรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสุรินทร์, โรงงานยางพารา จังหวัดเพชรบูรณ์ ฯลฯ ในส่วนของการนำ HIA ไปใช้ในการจัดการขยะ นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล กรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ อธิบายว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการปัญหาขยะโดยนำไปผลิตไฟฟ้า ซึ่งแม้จะมีข้อดีคือทำให้ปริมาณขยะลดลง หากยังมีข้อห่วงกังวลในเรื่องการก่อมลภาวะ อันเป็นที่มาของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum) ในหัวข้อ “HIA กับการจัดการขยะเพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ทั้งผู้ก่อขยะ นักวิชาการ และหน่วยงานรัฐ มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล สถานการณ์ และทำความเข้าใจกระบวนการ HIA เพื่อการปรับใช้ HIA กับแผนงานหรือโครงการต่างๆ ในชุมชนตัวเอง

สุขสวัสดิ์ วงศ์เตชะ ปลัด อบต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งยอมรับว่าน่าเป็นห่วง เพราะถ้าใช้เทคโนโลยีไม่ดีพอ จะเกิดปัญหามลภาวะอย่างที่หลายๆ พื้นที่ประสบมาแล้ว“ก่อนจะปักธงไปที่ทำโรงไฟฟ้าขยะ เราควรมีการคัดแยกขยะจากกองเหล่านั้นก่อน เพื่อนำไปรีไซเคิลและกลับมาใช้ใหม่ หรือผลิตเป็นปุ๋ย แล้วค่อยนึกถึงการทำโรงไฟฟ้าเป็นมาตรการสุดท้าย” นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ระบุว่า “การนำ HIA ไปใช้ในนโยบายการจัดการปัญหาขยะทั่วประเทศ จะเป็นส่วนหนึ่งของเวที HIA Forum ครั้งใหญ่ที่จะจัดขึ้นในปีหน้า ซึ่งรวบรวมการใช้เครื่องมือ HIA กับหลายๆ ประเด็นสาธารณะที่สำคัญ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสังคม รวมไปถึง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่รัฐบาลจะดำเนินการใน ๓ จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ที่จะจัดแลกเปลี่ยนในระยะต่อไปด้วย”

รายงานข่าว สานใจ สานพลัง ภาคใต้ ตอน ประเมิน ประมาณ จัดการขยะ

ดูข่าวทั่วไปล่าสุดเพิ่มเติมของวันนี้: ดูที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อบต.

การศึกษาทางไกล เรื่อง กรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

การศึกษาทางไกล เรื่อง กรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์
การศึกษาทางไกล เรื่อง กรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์

>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ชมวิดีโอดีๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่.

#การศกษาทางไกล #เรอง #กรอบแนวทางในการแกไขปญหาทดนสาธารณประโยชน.

[vid_tags]

การศึกษาทางไกล เรื่อง กรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อบต.

เราหวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อบต นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ.

Leave a Comment