ก.พ. พิเศษ เปิดรับสมัครเเล้ว (สมัครสอบข้าราชการโดยไม่ต้องผ่าน ก.พ.) EP:46 | สมัครสอบ กพ 58 | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

ก.พ. พิเศษ เปิดรับสมัครเเล้ว (สมัครสอบข้าราชการโดยไม่ต้องผ่าน ก.พ.) EP:46


สอบผ่านภาค ข สนามนี้ จะได้สิทธิ์ไปสอบภาค ก พิเศษ

อ่านประกาศ
https://sbpac.thaijobjob.com/

ก.พ. พิเศษ เปิดรับสมัครเเล้ว (สมัครสอบข้าราชการโดยไม่ต้องผ่าน ก.พ.) EP:46

วิธีสมัครสอบออนไลน์ กพ 2558


ช่วยSubscribe, Like, Shareด้วยนะครับ

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0meAX6DHNRi8a5vLfXo57g
Facebook: https://www.facebook.com/khittv

วิธีสมัครสอบออนไลน์ กพ 2558

แนะนำเทคนิคและวิธีการสมัครสอบ กพ อิเล็กทรอนิกส์ 64


สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (eExam) ในวันที่ 8 มกราคม 2564

เว็บรับสมัครสอบ eExam 2564 http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564”

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (eExam 2564) จึงประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบ เลือกศูนย์สอบที่กำหนด และกรอกข้อมูลการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564” ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม จำนวน 6 รอบสอบ รอบสอบละ 6,833 ที่นั่งสอบ รวมทั้งสิ้น 40,998 ที่นั่งสอบ กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยมีรอบสอบ ดังนี้
รอบสอบที่ 1 รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท
รอบสอบที่ 2 – 6 รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี
กพ64 eExam 2564 ระบบอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำเทคนิคและวิธีการสมัครสอบ กพ อิเล็กทรอนิกส์ 64

(Vlog : 52) วิธีการสมัครสอบ ข้าราชการท้องถิ่น 2564 วิธีจ่ายเงิน ผ่านแอพ ธนาคารกรุงไทย NEXT ท้ายคลิป


1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 31 มีนาคม 2564

2. ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 กลุ่มภาค/เขต และเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้

3. ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบจะต้องเป็นข้อมูลตรงตามความเป็นจริง หากมีการตรวจสอบเอกสารและ/หรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

4. ผู้สมัครสอบต้องตรวจทานข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัครสอบ เมื่อส่งใบสมัครที่มีข้อมูลผิดพลาดอันเนื่องมาจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครสอบไปแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก

5. ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่กรอกไว้ในใบสมัครสอบจะต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ที่นายทะเบียนรับรอง) ของผู้สมัครสอบ และหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ หากไม่ตรงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

6. คุณวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครใช้ในการสมัครต้องเป็นคุณวุฒิในระดับ และสาขาหรือทางตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตามประกาศรับสมัคร

7. ผู้สมัครสอบ จะต้องอัปโหลดภาพถ่าย สำหรับใช้ในการสอบครั้งนี้ เป็นภาพถ่ายสีหน้าตรงชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (โดยอนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้)

READ  หนังน่ากลัวที่สุดแห่งปี [Scoop: The Babadook บาบาดุค ปลุกปีศาจ] | the babadook บาบาดุค ปลุกปีศาจ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

8. เมื่อผู้สมัครสอบส่งใบสมัครในระบบแล้ว จะสามารถพิมพ์ใบสมัคร (ซึ่งยังไม่มีเลขประจำตัวสอบ) และต้องพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระค่าธรรมเนียมสอบ โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้

8.1 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง คือ ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารที่เข้าร่วม Cross Bank Bill Payment หรือชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)ภายในเวลาที่กำหนด คือ วันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2564 (วันที่ 1 เมษายน2564 ชำระได้ถึงเวลา 23.00 น.)

8.2 หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564ผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขประจำตัวสอบ ได้ที่ปุ่ม “ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ” และจะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ผู้สมัครสามารถเข้ามา
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และสถานที่สอบด้วยตนเองได้ ที่ปุ่ม “ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ” และจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้โดยคลิกที่ปุ่ม“พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ” เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

9. ผู้สมัครสอบต้องนำหลักฐานและเอกสารที่ใช้แสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบและส่งมอบให้กรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบในการเข้าสอบให้ครบถ้วน ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ หากขาดหลักฐานข้อหนึ่งข้อใดจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

10.ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ซึ่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

11.การจัดที่นั่งสอบและเลขประจำตัวสอบในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการบริหารจัดการที่นั่งสอบให้มีความเหมาะสม โดย กสถ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไปซึ่งผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบเพื่อเข้าสอบให้ถูกต้องทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ

ข้อควรระวัง
ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง ( 13 หลัก ) เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
ภาพถ่ายที่ใช้ในการสมัครสอบ ต้องเป็นภาพถ่ายสีหน้าตรง ชุดสภาพ ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (โดยอนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้)
การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม “ส่งใบสมัคร” เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครที่มีข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใด
ข้อหนึ่งตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าท่านขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
ควรอ่านประกาศขั้นตอนการสมัครสอบและคู่มือแนะนำการสมัครสอบให้เข้าใจก่อนที่จะสมัครสอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลด้านการรับสมัครสอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ โทร 026970988

แนวข้อสอบ หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/3wM4xu0

แนวข้อสอบ หนังสือสอบ กพ 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/2V1mBCE

(Vlog : 52) วิธีการสมัครสอบ ข้าราชการท้องถิ่น 2564 วิธีจ่ายเงิน ผ่านแอพ ธนาคารกรุงไทย NEXT ท้ายคลิป

(Vlog : 44) วิธีสมัครสอบ กพ 2564 ได้แล้ว ระวังเรื่องการจ่ายเงินผิดคนกันด้วยนะ จ่ายเงินผ่าน Net Bank


ณ เวลา 3.13 น. สามารถสมัครสอบและชำระเงินได้แล้วนะครับ
แต่ใครที่สมัครได้ก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำใบไปจ่ายเงินกันด้วยนะครับ เพราะระบบปีนี้อาจไม่สมบูรณ์ เกิดข้อผิดพลาดได้ถ้าจ่ายเงินผิดคนจะไม่ได้สอบนะครับ
ให้ตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
https://ocsc10.thaijobjob.com/search/paystatus

แนวข้อสอบ หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/3wM4xu0

แนวข้อสอบ หนังสือสอบ กพ 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/2V1mBCE

(Vlog : 44) วิธีสมัครสอบ กพ 2564 ได้แล้ว ระวังเรื่องการจ่ายเงินผิดคนกันด้วยนะ จ่ายเงินผ่าน Net Bank

ข่าวด่วน สอบ กพ ปี 58 ไม่น่าเชื่อผ่านทุกคนต้องดู


สอบ ก.พ. ภาค กในปี 2558
ผ่านแน่ 100% ทุกคน ห้ามพลาด!!
(คอร์สพิเศษรับรองผล สอบผ่านทุกคน สอนสด ตรงข้อสอบ)
รับประกันความมั่นใจโดย พี่มนตรี และ ทีมงานสอบก.พ.

ลงชื่อจองที่นั่งเข้าปฐมนิเทศ สอบ ก.พ. ภาค ก ฟรี
ก่อนตัดสินใจสมัครเรียน รับจำนวนจำกัด
ปฐมนิเทศวันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 14.20 น.
เริ่มเปิดจองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ: ผู้ที่เข้าปฐมนิเทศฟรี ต้องนำหลักฐานการสมัครสอบ ก.พ. ปี 2558มาด้วยในวันปฐมนิเทศ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าปฐมนิเทศ
ดูรายละเอียด ทาง www.montreetutor.com โทร 0954713893

ข่าวด่วน สอบ กพ ปี 58 ไม่น่าเชื่อผ่านทุกคนต้องดู

สอบ ก.พ. (ภาค ก. พิเศษ 2559) เปิดรับสมัครสอบ 14 ต.ค.4 พ.ย. 2558


READ  การพิมพ์หนังสือราชการ (หนังสือภายใน) บันทึกข้อความ | การพิมพ์หนังสือราชการ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

สอบ ก.พ. (ภาค ก. พิเศษ) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ต.ค. 4 พ.ย. 2558 สอบภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2559 http://iqepi.com/32650/

สอบ ก.พ. (ภาค ก. พิเศษ 2559) เปิดรับสมัครสอบ 14 ต.ค.4 พ.ย. 2558

สุภาพบุรุษสุดซอย (บ้านสราญแลนด์) | EP.21 FULL HD | 29 พ.ค. 61 | one31


สุภาพบุรุษสุดซอย บ้านสราญแลนด์ one31…ตอน “แค่ ป.๑ ก็อึ้งแหลก”

รับชมช่อง one ที่หมายเลข 31
ทุกวันอังคาร 19.00 น.

ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ
ชม Online ได้ทาง : http://www.one31.net/live
ดูย้อนหลังที่แรกทาง : http://www.one31.net

ติดตามข่าวสารจากช่อง one
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “one31” ที่ : http://www.bit.ly/one31app
Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
Twitter : https://twitter.com/onehdthailand

สุภาพบุรุษสุดซอย (บ้านสราญแลนด์) | EP.21 FULL HD | 29 พ.ค. 61 | one31

หกฉากครับจารย์ | EP.73 | 20 ก.พ. 64 Full EP


ติดตาม หกฉากครับจารย์
ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.30 เป็นต้นไป
=========================================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/workpoint
Website: https://www.workpointtv.com
Instagram: https://www.instagram.com/workpoint
TikTok: https://vt.tiktok.com/ZS9GDwTY

หกฉากครับจารย์ | EP.73 | 20 ก.พ. 64 Full EP

สอบท้องถิ่น สมัครสอบตำแหน่งไหนดี BY ลูกชาวนา นักล่าฝัน EP:3


คลิปนี้จะพูดถึงรายละเอียดลักษณะงานของทั้ง 4 ตำแหน่ง
เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสอบ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ขอบคุณข้อมูลจาก ทม.วารินชำราบ)
http://www.warincity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2956:&catid=:

สอบท้องถิ่น สมัครสอบตำแหน่งไหนดี BY ลูกชาวนา นักล่าฝัน EP:3

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: future-user.com .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สมัครสอบ กพ 58.

ก.พ. พิเศษ เปิดรับสมัครเเล้ว (สมัครสอบข้าราชการโดยไม่ต้องผ่าน ก.พ.) EP:46 ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ก.พ. พิเศษ เปิดรับสมัครเเล้ว (สมัครสอบข้าราชการโดยไม่ต้องผ่าน ก.พ.) EP:46

ก.พ. พิเศษ เปิดรับสมัครเเล้ว (สมัครสอบข้าราชการโดยไม่ต้องผ่าน ก.พ.) EP:46


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: https://future-user.com/.

#กพ #พเศษ #เปดรบสมครเเลว #สมครสอบขาราชการโดยไมตองผาน #กพ #EP46.

[vid_tags]

ก.พ. พิเศษ เปิดรับสมัครเเล้ว (สมัครสอบข้าราชการโดยไม่ต้องผ่าน ก.พ.) EP:46

สมัครสอบ กพ 58.

เราหวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ สมัครสอบ กพ 58 นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment