ติววิชา LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาค 2/2562 ครั้งที่ 1 | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2562 | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
8 comments

ดูรายละเอียด

Table of Contents

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เฉพาะมาตราที่เคยออกข้อสอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 42 72 )


สนใจซื้อ Ebook “เข็มทิศพิชิตข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา”
เป็นหนังสือที่แอ็ดมินรวบรวมข้อมูลและเทคนิคการทำข้อสอบต่าง ๆ จากประสบการณ์จริงในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
ตัวอย่างหนังสือ https://bit.ly/3gyhuRg
สั่งซื้อhttps://bit.ly/3rbNQGB

ภาค ๑ บททั่วไป
ลักษณะ ๑ บทวิเคราะห์ศัพท์
มาตรา ๑ (๓) 0:01 มาตรา ๑ (๕) 0:36 มาตรา ๑ (๘) 0:46 มาตรา ๑ (๑๐) 1:00 มาตรา ๑ (๑๑) 1:07

ลักษณะ ๒ ศาล
หมวด ๑ เขตอำนาจศาล
มาตรา ๓ 1:24 มาตรา ๔ 2:30 มาตรา ๔ ทวิ 2:58 มาตรา ๔ จัตวา 3:18 มาตรา ๕ 3:39 มาตรา ๗ 4:06
หมวด ๓ อำนาจและหน้าที่ของศาล
มาตรา ๑๘ 5:36 มาตรา ๒๓ 7:18 มาตรา ๒๔ 7:58 มาตรา ๒๗ 9:10
หมวด ๔ การนั่งพิจารณา
มาตรา ๔๐ 10:21 มาตรา ๔๒ 10:53 มาตรา ๔๓ 11:42 มาตรา ๔๔ 12:21
หมวด ๕ รายงานและสำนวนความ
มาตรา ๔๖ 13:46

ลักษณะ ๓ คู่ความ
มาตรา ๕๕ 15:00 มาตรา ๕๗ 15:19 มาตรา ๕๘ 17:20 มาตรา ๕๙ 18:28

ลักษณะ ๔ การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร
มาตรา ๗๔ 19:28 มาตรา ๗๖ 19:53 มาตรา ๗๙ วรรคสอง 20:37

ลักษณ ๕ พยานหลักฐาน
หมวด ๑ หลักทั่วไป
มาตรา ๘๔ 21:06 มาตรา ๘๔/๑ 21:30 มาตรา ๘๖ 22:01 มาตรา ๘๗ 22:52 มาตรา ๘๘ 23:29 มาตรา ๙๐ 25:46 มาตรา ๙๓ 28:15 มาตรา ๙๔ 29:46 มาตรา ๙๕ 30:51 มาตรา ๙๙ 31:49 มาตรา ๑๐๒ 32:28
หมวด ๒ ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน
มาตรา ๑๑๒ 32:46
หมวด ๓ การนำพยานเอกสารมาสืบ
มาตรา ๑๒๕ 33:26 มาตรา ๑๒๗ 35:04

ลักษณะ ๖ คำพิพากษาและคำสั่ง
หมวด ๑ หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี
มาตรา ๑๓๒ 35:32 มาตรา ๑๓๘ 36:43
หมวด ๒ ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง
มาตรา ๑๔๒ 37:36 มาตรา ๑๔๓ 39:47 มาตรา ๑๔๔ 40:33 มาตรา ๑๔๕ 40:51 มาตรา ๑๔๗ 42:14 มาตรา ๑๔๘ 42:47
หมวด ๓ ค่าฤชาธรรมเนียม
มาตรา ๑๕๖ 43:01 มาตรา ๑๕๖/๑ 43:28 มาตรา

READ  ขั้นตอนการขายทอดตลาด กรมบังคับคดี | ประกาศ ขายทอดตลาด กรม บังคับ คดี | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ๑ วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
มาตรา ๑๗๓ วรรคสอง (๑) 44:54 มาตรา ๑๗๔ 45:10 มาตรา ๑๗๕ 45:40 มาตรา ๑๗๖ 46:21 มาตรา ๑๗๗ 46:49 มาตรา ๑๗๙ 47:40 มาตรา ๑๘๐ 48:54 มาตรา ๑๘๓ วรรคสาม 49:23 มาตรา ๑๘๘ (๔) 49:50

ลักษณะ ๒ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
หมวด ๑ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
มาตรา ๑๙๓ ทวิ 50:14
หมวด ๒ การพิจารณาโดยขาดนัด
ส่วนที่ ๑ การขาดนัดยื่นคำให้การ
มาตรา ๑๙๗ 51:23 มาตรา ๑๙๘ 51:38 มาตรา ๑๙๘ ทวิ 52:16 มาตรา ๑๙๘ ตรี 54:10 มาตรา ๑๙๙ 55:05 มาตรา ๑๙๙ ตรี 56:27 มาตรา ๑๙๙ จัตวา 56:56
ส่วนที่ ๒ การขาดนัดพิจารณา
มาตรา ๒๐๐ 58:15 มาตรา ๒๐๑ 58:50 มาตรา ๒๐๒ 58:59 มาตรา ๒๐๓ 59:18 มาตรา ๒๐๔ 59:36 มาตรา ๒๐๖ 59:45 มาตรา ๒๐๗ 1:02:47

ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ ๑ อุทธรณ์
มาตรา ๒๒๓ 1:03:14 มาตรา ๒๒๔ 1:03:39 มาตรา ๒๒๕ 1:05:04 มาตรา ๒๒๖ 1:05:53 มาตรา ๒๒๗ 1:06:51 มาตรา ๒๒๘ 1:07:16 มาตรา ๒๒๙ 1:08:20 มาตรา ๒๓๐ 1:08:43 มาตรา ๒๓๒ 1:09:58 มาตรา ๒๓๔ 1:10:26 มาตรา ๒๓๖ 1:10:50

ลักษณะ ๒ ฎีกา
มาตรา ๒๕๒ 1:11:29

ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง
ลักษณะ ๑ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
มาตรา ๒๕๓ ทวิ 1:11:42 มาตรา ๒๕๔ 1:12:36 มาตรา ๒๕๕ 1:14:48 มาตรา ๒๕๘ 1:17:55 มาตรา ๒๕๙ 1:19:45 มาตรา ๒๖๐ 1:19:59 มาตรา ๒๖๑ วรรคหนึ่ง 1:21:34 มาตรา ๒๖๒ 1:22:14 มาตรา ๒๖๓ 1:23:06 มาตรา ๒๖๔ 1:24:05 มาตรา ๒๖๖ 1:24:51 มาตรา ๒๖๗ 1:25:17 มาตรา ๒๗๐ 1:26:22

ภาคบังคับคดี

ขอขอบคุณข้อมูลสถิติมาตรา สมัยที่ 4269 จาก
https://web.facebook.com/OhmLawTutor/posts/1413169588717410/?_rdc=1&_rdr

ข้อมูลสถิติมาตรา สมัยที่ 7072 รวบรวมโดยแอ็ดมิน

ติดตามข่าวสารการสอบต่างๆ ทาง facebook
https://bit.ly/2TNGjLD

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เฉพาะมาตราที่เคยออกข้อสอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 42  72 )

ติววิชา LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาค 2/2562 ครั้งที่ 1


ติวนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ LAW ติวกฎหมาย
ติววิชา LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาค 2/2562 ครั้งที่ 1
สนใจสั่งซื้อ https://bit.ly/2FkdJg3 ราคา 750 บาท

🐠🐠 สามารถเลือกติวได้ 3 ช่องทาง พร้อมกันได้ดังนี้ 🐠🐠
1. ติวสด ที่สถาบันติวเนติออนไลน์ (ซ.รามคำแหง 43/1)
2. ชมถ่ายทอดสดการติวแบบ Real Time ออนไลน์สดผ่านเว็บไซต์ www.tuinationline.com อยู่ต่างจังหวัดก็ติวได้
3. ชมถ่ายทอดสดการติวแบบ Real Time ออนไลน์สดผ่านกลุ่ม FaceBook Live อยู่ต่างจังหวัดก็ติวได้
ทุกช่องทางการติว สามารถชมย้อนหลังได้ฟรี

READ  วิธียื่นแบบภงด.90 ออนไลน์ /ได้คืนภาษี/อัพโหลดเอกสารขอคืนภาษีได้ทันที | ภ ดง 90 | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

👉ติดต่อ : สถาบันติวเนติออนไลน์ ซ.รามคำแหง 43/1⛪
👉http://www.tuinationline.com/
☎โทร. 023197293 , 0855529560

ติววิชา LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาค 2/2562 ครั้งที่ 1

เสียงตัวบท ย่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง


สำหรับผู้ที่สนใจซื้อหนังสือมือสอง ราคาถูก แอ็ดมินใช้อ่านสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา มีจำนวนจำกัด
คลิก https://shopee.co.th/shop/80587591/

Facepook Fanpage(เพจส่วนตัว)
https://1th.me/oiSN

ทบทวนกฎหมายก่อนสอบทาง Facebook
https://bit.ly/2TNGjLD

เสียงตัวบท ย่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1270


สำหรับผู้ที่สนใจซื้อหนังสือมือสอง ราคาถูก แอ็ดมินใช้อ่านสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา มีจำนวนจำกัด
คลิก https://shopee.co.th/shop/80587591/

Facepook Fanpage(เพจส่วนตัว)
https://1th.me/oiSN

ทบทวนกฎหมายก่อนสอบทาง Facebook
https://bit.ly/2TNGjLD

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1270

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271367


ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271367

LAW3005 S/62 EP.1


LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Dr. Pich Wittayarat
S/62 EP.1 หลักการทั่วไป

LAW3005  S/62  EP.1

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 131 139


ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 131139
ลักษณะ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง หมวด 1 หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี
มาตรา 131 การตัดสินและการจำหน่ายคดี
มาตรา 132 การจำหน่ายคดี
มาตรา 133 การเลื่อนพิพากษา
มาตรา 134 ห้ามอ้างว่าไม่มีกฎหมายใช้บังคับ
มาตรา 135 การวางเงินต่อศาล
มาตรา 136 จำเลยวางเงินต่อศาลโดยยอมรับผิด
มาตรา 137 ชำระหนี้อย่างอื่นที่ไม่ใช่เงิน
มาตรา 138 พิพากษาตามยอม(สัญญาประณีประนอมยอมความ)
มาตรา 139 การพิจารณารวมกัน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 131 139

◣ มสธ.◢ สื่อสอนเสริมชุดวิชา 41341 กฏหมายวิธีสบัญญัติ1 ครั้งที่ 11 ผลิตภาค1/2562


ผลิตรายการโดย
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)
­
ติดตามรายการดี ๆ ของทาง ◣ มสธ.◢ ได้ที่
➊ Website ▸ media.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
➋ Facebook และ YouTube ▸ STOU CHANNEL
­
▸ STOU CHANNEL [ Educational Channel for All ]
­

◣ มสธ.◢  สื่อสอนเสริมชุดวิชา 41341 กฏหมายวิธีสบัญญัติ1 ครั้งที่ 11 ผลิตภาค1/2562

ติววิชา LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาค 2/2562 ครั้งที่ 1


ติวนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ LAW ติวกฎหมาย
ติววิชา LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาค 2/2562 ครั้งที่ 1
สนใจสั่งซื้อ https://bit.ly/2T57rt9 ราคา 750 บาท

🐠🐠 สามารถเลือกติวได้ 3 ช่องทาง พร้อมกันได้ดังนี้ 🐠🐠
1. ติวสด ที่สถาบันติวเนติออนไลน์ (ซ.รามคำแหง 43/1)
2. ชมถ่ายทอดสดการติวแบบ Real Time ออนไลน์สดผ่านเว็บไซต์ www.tuinationline.com อยู่ต่างจังหวัดก็ติวได้
3. ชมถ่ายทอดสดการติวแบบ Real Time ออนไลน์สดผ่านกลุ่ม FaceBook Live อยู่ต่างจังหวัดก็ติวได้
ทุกช่องทางการติว สามารถชมย้อนหลังได้ฟรี

👉ติดต่อ : สถาบันติวเนติออนไลน์ ซ.รามคำแหง 43/1⛪
👉http://www.tuinationline.com/
☎โทร. 023197293 , 0855529560

ติววิชา LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาค 2/2562 ครั้งที่ 1

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223246


ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223246
ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ 1 อุทธรณ์
มาตราที่สำคัญ
มาตรา 224 คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
มาตรา 225 ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว
โดยชอบในศาลชั้นต้น
มาตรา 226 การอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา
มาตรา 227 คำสั่งที่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา(เสร็จทั้งเรื่อง)
มาตรา 228 คำสั่งที่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา(เสร็จเฉพาะบางข้อ)
มาตรา 229 ค่าธรรเนียมใช้แทน
มาตรา 230 การพิจารณารับอุทธรณ์
มาตรา 231 การทุเลาการบังคับคดี
มาตรา 234 การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
มาตรา 236 การพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
มาตรา 244/1 คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223246

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: Future-user .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2562.

ติววิชา LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาค 2/2562 ครั้งที่ 1 รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ติววิชา LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาค 2/2562 ครั้งที่ 1

ติววิชา LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาค 2/2562 ครั้งที่ 1


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่.

READ  กองทุนยุติธรรม | กองทุนยุติธรรม | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

#ตววชา #LAW3005 #กฎหมายวธพจารณาความแพง #ภาค #ครงท.

กฎหมาย,สถาบันติว,สถาบันติวกฎหมาย,ติวเนติ,ติวกฎหมาย,นักกฎหมาย,เรียนกฎหมาย,นิติ,นิติศาสตร์,เนติ,เนติบัณฑิต,เรียนเนติ,สอบเนติ,สอบเนติฯ,ทนาย,ทนายความ,ศาล,สอบศาล,อัยการ,สอบอัยการ,ผู้พิพากษา,พิพากษา,คำพิพากษา,ฎีกา,ศาลฎีกา,คำพิพากษาศาลฎีกา,กฎหมายอาญา,กฎหมายแพ่ง

ติววิชา LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาค 2/2562 ครั้งที่ 1

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2562.

ด้วย แบ่งปัน ในหัวข้อ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2562 นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ.

You may also like

8 comments

Breeze Official 03/09/2021 - 22:07

ลิ้งครั้งที่2 ดูได้ที่ไหนค่ะ

Reply
Kawita Auewijitarun 03/09/2021 - 22:07

มีลิงค์ของครั้งที่2ไหมคะ

Reply
za tang 03/09/2021 - 22:07

ช่องนี้มีประโยชน์มาก ผมดูโมษณาไม่เคยกดข้ามเลย อย่างน้อยก็ได้สนับสนุนช่องให้มีรายได้และจะได้ทำคลิปออกมาเยอะๆ อยากให้ทุกช่วยกันสนับสนุนช่องดีๆเเบบนี้เพื่อที่เราจะได้มีคลิปดีๆเเบบนี้ดู

Reply
Kasemsin Sinsamoot 03/09/2021 - 22:07

ขอบคุณค้าบบบบ

Reply
พีระพรรณ เตียงพลกรัง 03/09/2021 - 22:07

ฟังแล้วเข้าใจมากขึ้น ขอบคุณค่ะ🙏

Reply
Phichaya Taptimsai 03/09/2021 - 22:07

มีลิ้งครั้งต่อไปที่ต่อจากครั้งนี้มั้ยคะ

Reply
อนันต์ นามนาเมือง 03/09/2021 - 22:07

สุดยอดมากครับฟังแล้วเข้าใจมากขึ้น ขอบคุณครับ

Reply
พี่ปั้นน้ําพั้น เเฟมิลี่ ทีวี 03/09/2021 - 22:07

อธิบายได้เข้าใจมากขึ้นค่ะ..ชอบสำนักติวนี้ค่ะ

Reply

Leave a Comment