ที่พึ่งประชาชน – สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา – [OFFCIAL MV] | สํานักงานยุติธรรม | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

Table of Contents

วีดิทัศน์เผยแพร่บทบาทและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองของประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระบุว่าศาลยุติธรรมมีหน่วยงานทางปกครองอิสระที่จัดตั้งขึ้นเป็นสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ๆ ส่งผลให้กระทรวงยุติธรรมไม่มีภารกิจในการเป็นหน่วยงานบริหารเพื่อ ศาลยุติธรรม. การแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2543 และผลของพระราชบัญญัติศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ให้กระทรวงยุติธรรมเหลือสามหน่วยงานภายใต้เขตอำนาจศาล ได้แก่ รวมทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานระดับกองโดยตรงสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 32 ได้กำหนดให้กระทรวงยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกระบวนการยุติธรรม เสริมสร้างและอำนวยความสะดวกความยุติธรรมในสังคมและอื่นๆ ส่วนราชการตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม มาตรา 33 ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมมีส่วนราชการดังต่อไปนี้ 1. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สำนักรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบันนิติเวช วิทยาศาสตร์ ๒. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่รายงานตรงต่อรัฐมนตรี ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๓. ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมแต่รายงานตรงต่อรัฐมนตรี เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอัยการสูงสุด

วีดิทัศน์เผยแพร่บทบาทและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม

บทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี


กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี มุ่งมั่นที่จะให้ความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน ให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้ 1. การไกล่เกลี่ยและการประนีประนอมของประชาชน 2. คำแนะนำทางกฎหมายแก่ประชาชน 3. ช่วยเหลือประชาชนในการได้รับค่าชดเชย ให้กับผู้เสียหายจำเลย 4. เงินสนับสนุนหรือกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมและความเท่าเทียมกันให้กับประชาชน สามารถรับความช่วยเหลือด้านงานยุติธรรมได้ที่สำนักงานยุติธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77 ฟรี 24 ชม. หรือโทร 032322647 Justice for All, Public Participation, JusticeCare, Justice Cares Justice hotline 1111 กด 77

บทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี

⚖️ : ความยุติธรรมสร้างความสุข ความยุติธรรมเชิงรุกสร้างความสุขให้ผู้คน [JUSTICE OFFICIAL]


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระทรวงยุติธรรม โทร. 044353955

⚖️ : ความยุติธรรมสร้างความสุข ความยุติธรรมเชิงรุกสร้างความสุขให้ผู้คน [JUSTICE OFFICIAL]

มาทำความรู้จักกับสำนักงานกิจการยุติธรรมกันเถอะ


ภารกิจของสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่วิชาการ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบยุติธรรมของประเทศไทยโดยใช้กลไกหลัก คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีบทบาทในการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ปัญหาใหญ่ในการทำงาน คือการพัฒนากฎหมายและตุลาการคือวิธีการทำให้กฎหมายของประเทศเป็นปัจจุบัน มีกลไกในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ สำนักงานยุติธรรมมีหน้าที่กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารความยุติธรรมแห่งชาติ ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรม แก้ไขข้อผิดพลาดที่เป็นปัญหา ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อยกระดับระบบยุติธรรมของประเทศไทยให้คนไทยยอมรับและเชื่อในระบบยุติธรรม สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.oja.go.th facebook.com/weareoja

มาทำความรู้จักกับสำนักงานกิจการยุติธรรมกันเถอะ

เป็นที่พึ่งของประชาชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา [OFFCIAL MV]


เพลง: People’s Choice ศิลปิน: YOKE’PK เนื้อร้อง / ทำนอง: YOKE’PK ผู้เรียบเรียง: YOKE’PK โปรดิวเซอร์: YOKE’PK Recroding: Oganic Cafe การตัดต่อ Mixing Mastering: YOKE’PK Production (MV): YOKE’PK กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน โทร. 044353955

เป็นที่พึ่งของประชาชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา  [OFFCIAL MV]

กองทุนยุติธรรม…ช่วยเหลือ


Justice Fund : “Accessible Freedom” เรื่องราวความทุกข์ทรมานจากการถูกดำเนินคดีและสุดท้ายต้องเข้าสู่การต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เช่น ค่าประกันตัวออกมาต่อสู้คดีหรือจ่ายค่าทนายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยสำหรับมื้อเช้าและมื้อเย็น จะเป็นอุปสรรคที่ยากลำบากในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรมและสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินสำหรับผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นหน่วยงานที่พิจารณาและจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ที่สูญเสียเสรีภาพโดยไม่มีเหตุอันสมควร ครั้งหนึ่งเรามีโอกาสได้ออกไปพูดคุยกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา จะเป็นยังไงต่อไปติดตามกัน ขอความช่วยเหลือค่าดำเนินคดีและค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาได้ที่ 1. สำนักงานกองทุนยุติธรรม โทร. 025026318 หรือสมัครได้ที่อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2141 284767 4 . สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรี 24 ชม.

กองทุนยุติธรรม...ช่วยเหลือ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด


สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

Mobile Justice EP1: เคลื่อนที่ในสำนักงานยุติธรรม


เคลื่อนที่ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

Mobile Justice EP1: เคลื่อนที่ในสำนักงานยุติธรรม

มีปัญหาไม่รู้จะปรึกษาใครให้ตรงไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย


💻🎯 มีปัญหาไม่รู้จะปรึกษาใคร ให้ตรงไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด . 💁‍♂️กระทรวงยุติธรรมพร้อมให้ความยุติธรรมแก่ราษฎรทุกพื้นที่ผ่านสำนักงานยุติธรรมจังหวัด รับเรื่องร้องเรียน ปรึกษากฎหมาย พร้อมให้บริการและให้ความช่วยเหลือด้วยรอยยิ้มและห่วงใย 💞 สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้บริการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 💞 ความยุติธรรมสร้างความสุข ความยุติธรรมเชิงรุก สร้างความสุขให้ประชาชน สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77

มีปัญหาไม่รู้จะปรึกษาใครให้ตรงไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย

ความยุติธรรมของจังหวัด ทำอย่างไร.? "ทำให้คนในท้องถิ่นเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ง่าย"


ความยุติธรรมของจังหวัด ทำอย่างไร.? “ทำให้คนในท้องถิ่นเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย” อย่าลืมกด Like และ Follow ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8% 97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8% A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C1590082937919648/?fref=ts เว็บไซต์ http://www.optnews.com

ความยุติธรรมของจังหวัด ทำอย่างไร.?  "ทำให้คนในท้องถิ่นเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ง่าย" ..

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: ดูที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สํานักงานยุติธรรม.

ที่พึ่งประชาชน – สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา – [OFFCIAL MV] ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ที่พึ่งประชาชน - สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา - [OFFCIAL MV]
ที่พึ่งประชาชน – สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา – [OFFCIAL MV]

>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ดูความรู้ใหม่เพิ่มเติมที่นี่.

#ทพงประชาชน #สำนกงานยตธรรมจงหวดนครราชสมา #OFFCIAL.

กระทรวงยุติธรรม,ปรึกษากฎหมาย,ช่วยเหลือประชาชน

ที่พึ่งประชาชน – สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา – [OFFCIAL MV]

สํานักงานยุติธรรม.

ด้วย ข้อมูล ในหัวข้อ สํานักงานยุติธรรม นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ.

4 thoughts on “ที่พึ่งประชาชน – สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา – [OFFCIAL MV] | สํานักงานยุติธรรม | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว”

  1. ชื่นชม.และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่.ยุติธรรมสร้างสุข.ยุติธรรมเชิงรุก.สร้างสุขให้ประชาชน.เยี่ยมเลย

    Reply

Leave a Comment