(ท้องถิ่น 2560 : #นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | การสังคมสงเคราะห์ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
7 comments

ดูรายละเอียด

Table of Contents

(ท้องถิ่น 2560 : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ


นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิการศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา จิตวิทยา
เงินเดือนที่จะได้รับ 15,060 บาท

ขอบเขตเนื้อหาอ้างอิงการเปิดสอบ ปี 2560
1. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
7. ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ ได้แก่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย
8. ความรู้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และการ
สังคมสงเคราะห์
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่
สมัครสอบ

แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
https://bit.ly/3zEwDJC

แนวข้อสอบ หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/3wM4xu0

แนวข้อสอบ หนังสือสอบ กพ 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/2V1mBCE

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง
รวมทั้งศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัย ประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือ และให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
1.2 ให้บริการการปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟ้นนฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง
และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้
1.3 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ความรู้ การบริการ ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา
และดำเนินการสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหาและตรงตาม
ความต้องการของผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.4 รวบรวม ประมวล สรุป จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้ง
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา พิทักษ์
สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
1.5 สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทำรายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางวิชาการ สถานการณ์และปัญหาด้านสังคม เพื่อประกอบการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูล การวางแผน
การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1.6 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้รับการสงเคราะห์
เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
1.7 รวบ รวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับกำรดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์
เพื่อประกอบการจัดทำเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อ เพื่อนำไปใช้
ในการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์
1.8 จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการ
พัฒนาและวางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.2 เสนอแนะข้อมูล แนวทาง และวิธีการต่างๆ ประกอบการวางแผนงานด้านการสังคม
สงเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงาน การกำหนดแผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ
ต่างๆ ของหน่วยงาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำแนะนำและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับ
แนวทางในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค ทักษะในการ
ดำเนินงานและพัฒนาบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
4.2 ให้บริการข้อมูล เอกสาร ตำรา สื่อ และคู่มือในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับการสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย ประชาชน
ทั่วไปและผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการทางสังคมและการให้ความ
ช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.3 ร่วมจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว
กลุ่ม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายและประชาชนทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

(ท้องถิ่น 2560 : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

XraySuandok EP.9. : งานสังคมสงเคราะห์


READ  โครงกระดูก 5 ตัว | ผีน้อยน่ารัก | เพลงสนุกๆสำหรับเด็ก กับ เมือง Teehee | รูปผี | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

xraySuandok ตอนที่ 9 ​“งานสังคมสงเคราะห์ “

งานสังคมสงเคราะห์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2506 รวมเวลา 57 ปี โดยให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ด้วยวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยโดยองค์รวม คือ กาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ”

หน้าที่
งานสังคมสงเคราะห์ให้บริการผู้ป่วยและครอบครัวที่ประสบปัญหาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และอารมณ์จิตใจ โดยวิธีการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และสวัสดิการสังคม เพื่อป้องกัน แก้ไข พัฒนา ฟื้นฟูให้ผู้ใช้บริการเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี

บทบาท
พิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย (สิทธิ์การรักษา , สวัสดิการทางสังคม , สิทธิ์ตามหลักมนุษยชน)
ประเมินปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม คือ (กาย จิตใจ สังคม)
การให้การช่วยเหลือผ่านกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ เช่น การให้คำปรึกษา , การเยี่ยมบ้าน , การเยี่ยมผู้ป่วยที่เตียง
การประสานงานภายในคณะแพทยศาสตร์และภายนอกคณะแพทยศาสตร์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการส่งต่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง
การติดตามประเมินผล
การสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์
การระดมและจัดการทรัพยากรทางสังคมเพื่อารช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

วิสัยทัศน์
บริการตามมาตรฐานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อความเป็นผู้นำด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์สู่สากล

พันธกิจ
​บริการผู้ป่วยแบบองค์รวม​​ Holistic Care
​เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ​​Customer Service
​มาตรฐานสวัสดิการสังคม ​​Social welfare standards
​ด้วยวิธีการสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน Method integrated Social Work
​ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ​​Multidisciplinary Team
​และเครือข่ายทางสังคม ​​Social Networks

คำขวัญของงานสังคมสงเคราะห์
ยิ้มแย้มแจ่มใส ​
เต็มใจช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อสังคม​
อุดมคุณธรรม

บุคลากรงานสังคมสงเคราะห์
​งานสังคมสงเคราะห์มีบุคลากรทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์ 8 คน เจ้าหน้าธุรการ 2 คน และเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป 2 คน

🔷เชิญชวนติดตามรายการ “Xray สวนดอก” ได้ทุกวันศุกร์ ที่นี่ FB คณะแพทยศาสตร์ มช และช่อง Youtube

xraySuandok ตอนที่9 ​“งานสังคมสงเคราะห์ “
งานสังคมสงเคราะห์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2506 รวมเวลา 57 ปี โดยให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ด้วยวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยโดยองค์รวม คือ กาย จิตใจอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ”

หน้าที่
งานสังคมสงเคราะห์ให้บริการผู้ป่วยและครอบครัวที่ประสบปัญหาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และอารมณ์จิตใจ โดยวิธีการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และสวัสดิการสังคม เพื่อป้องกัน แก้ไข พัฒนา ฟื้นฟูให้ผู้ใช้บริการเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี

บทบาท
พิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย (สิทธิ์การรักษา , สวัสดิการทางสังคม , สิทธิ์ตามหลักมนุษยชน)
ประเมินปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม คือ (กาย จิตใจ สังคม)
การให้การช่วยเหลือผ่านกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ เช่น การให้คำปรึกษา , การเยี่ยมบ้าน , การเยี่ยมผู้ป่วยที่เตียง
การประสานงานภายในคณะแพทยศาสตร์และภายนอกคณะแพทยศาสตร์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการส่งต่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง
การติดตามประเมินผล
การสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์
การระดมและจัดการทรัพยากรทางสังคมเพื่อารช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

วิสัยทัศน์
บริการตามมาตรฐานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อความเป็นผู้นำด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์สู่สากล

พันธกิจ
​บริการผู้ป่วยแบบองค์รวม​​ Holistic Care
​เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ​​Customer Service
​มาตรฐานสวัสดิการสังคม ​​Social welfare standards
​ด้วยวิธีการสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน Method integrated Social Work
​ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ​​Multidisciplinary Team
​และเครือข่ายทางสังคม ​​Social Networks

คำขวัญของงานสังคมสงเคราะห์
ยิ้มแย้มแจ่มใส ​
เต็มใจช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อสังคม​
อุดมคุณธรรม

บุคลากรงานสังคมสงเคราะห์
​งานสังคมสงเคราะห์มีบุคลากรทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์ 8 คน เจ้าหน้าธุรการ 2 คน และเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป 2 คน

🔷เชิญชวนติดตามรายการ “Xray สวนดอก” ได้ทุกวันศุกร์ ที่นี่ FB คณะแพทยศาสตร์ มช และช่อง Youtube

https://youtu.be/3jwyl8mN5k4

XraySuandok EP.9. : งานสังคมสงเคราะห์

(ท้องถิ่น 2564 : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ


นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิการศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา จิตวิทยา
เงินเดือนที่จะได้รับ 15,060 บาท

ขอบเขตเนื้อหาอ้างอิงการเปิดสอบ ปี 2564
1. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562
7. ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ ได้แก่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย
8. ความรู้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และการ
สังคมสงเคราะห์
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่
สมัครสอบ

READ  บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด : English version | กระทรวง ยุติธรรม ภาษา อังกฤษ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
https://bit.ly/3zEwDJC

แนวข้อสอบ หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/3wM4xu0

แนวข้อสอบ หนังสือสอบ กพ 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/2V1mBCE

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง
รวมทั้งศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัย ประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือ และให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
1.2 ให้บริการการปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟ้นนฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง
และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้
1.3 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ความรู้ การบริการ ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา
และดำเนินการสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหาและตรงตาม
ความต้องการของผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.4 รวบรวม ประมวล สรุป จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้ง
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา พิทักษ์
สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
1.5 สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทำรายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางวิชาการ สถานการณ์และปัญหาด้านสังคม เพื่อประกอบการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูล การวางแผน
การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1.6 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้รับการสงเคราะห์
เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
1.7 รวบ รวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับกำรดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์
เพื่อประกอบการจัดทำเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อ เพื่อนำไปใช้
ในการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์
1.8 จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการ
พัฒนาและวางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.2 เสนอแนะข้อมูล แนวทาง และวิธีการต่างๆ ประกอบการวางแผนงานด้านการสังคม
สงเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงาน การกำหนดแผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ
ต่างๆ ของหน่วยงาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำแนะนำและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับ
แนวทางในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค ทักษะในการ
ดำเนินงานและพัฒนาบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
4.2 ให้บริการข้อมูล เอกสาร ตำรา สื่อ และคู่มือในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับการสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย ประชาชน
ทั่วไปและผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการทางสังคมและการให้ความ
ช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.3 ร่วมจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว
กลุ่ม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายและประชาชนทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

(ท้องถิ่น 2564 : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

นักสังคมสงเคราะห์


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ
คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี อาคาร ส.ธ. ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นักสังคมสงเคราะห์

ไขข้อสงสัย ตอบคำถาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มธ. | มหาลัยep.2 | OMY MayOn


มาแล้วววววว คลิปนี้ที่รอคอย (ใครรอ) 555555
คลิปนี้พี่เมย์อรจะมาพูดถึงการสอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ มธ.รังสิต เรียนอะไร คืออะไร จบแล้วจะตกงานไหม เพื่อให้น้องที่สนใจได้ทำความเข้าใจ และตัดสินใจเลือกสอบกันค่ะ

ใครที่ยังไม่ได้ดูพาทัวร์คณะสังคมสงเคราะห์จิ้มลิ้งค์เลยค่ะ https://youtu.be/CLky559aFxA
ลิ้งค์นี้เกี่ยวกับคณะสังคมสงเคราะห์ค่ะจิ้มเลย
https://socadmin.tu.ac.th
ลิ้งค์นี้เกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ https://www.tuadmissions.in.th

นาที 01.35 รอบ Portfolio
นาที 01.55 รอบ Quota
นาที 02.43 รอบ รับตรงร่วมกัน
นาที 03.12 รอบ Admission
นาที 03.56 สอบเข้ารอบไหน+ข้อเขียน
นาที 04.51 ประสบการณ์สอบสัมภาษณ์
นาที 05.52 สังคมสงเคราะห์แจกข้าวแจกของ
นาที 06.43 สังคมสงเคราะห์คืออะไร
นาที 07.27 เรียนกี่ปีเรียนอะไรบ้าง
นาที 11.33 หางานยาก?
นาที 12.20 เรียนจบแล้วเป็นอาชีพอะไรได้บ้าง

READ  ชวนกันนั่งรถไฟไปทำกิจกรรมอาสา รู้จักป่า และร่วมกันปลูกต้นไม้ที่เชียงดาว | โครงการ จิตอาสา | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

อาชีพข้างต้น ไม่เพียงแต่ทำงานสังคมสงเคราะห์เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้น้องๆเห็นว่า เราเรียนจบแล้วสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสายอาชีพที่ตนเองสนใจได้
นักสังคมสงเคราะห์ จะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพด้วยนะคะ✨

อย่าลืมกดLike กดShare กดSubscrib เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมย์อรด้วยนะคะ

ช่องทางติดต่อ
IG: Orathai_mayon

ไขข้อสงสัย ตอบคำถาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มธ. | มหาลัยep.2 | OMY MayOn

นักสังคมสงเคราะห์


สัมภาษณ์ตรงกับเจ้าของอาชีพ
ผ่านกิจกรรมห้องเรียนอาชีพ “ออนไลน์” ตอน อาชีพนักสังคมสงเคราะห์

ติดตามกิจกรรมของวันซ์ได้ที่นี่
Facebook : https://web.facebook.com/ONCEsofficial
Twitter : https://twitter.com/ONCEsThailand

นักสังคมสงเคราะห์

เรียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์ได้มากกว่าที่คุณคิด EP. 52


อธิบายหลักสูตรนักสังคมเคราะห์ในอเมริกา

เรียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์ได้มากกว่าที่คุณคิด EP. 52

ทักษะการให้การปรึกษา ในภาวะวิกฤติสำหรับ นักสังคมสงเคราะห์ (1)


ทักษะการให้การปรึกษา ในภาวะวิกฤติสำหรับ นักสังคมสงเคราะห์ (1)

ทักษะการให้การปรึกษา ในภาวะวิกฤติสำหรับ นักสังคมสงเคราะห์ (1)

เด็กมาหาไร: EP.28 "สังคมสงเคราะห์ ธรรมศาสตร์" นักพัฒนาสังคม


รายการ เด็กมาหาไร? By: DekD.com

มาตามคำเรียกร้องกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แล้วคณะนี้เรียนอะไร จบไปสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง พร้อมกับทดสอบเครื่องจำลองการเป็นผู้สูงอายุ
ที่จะทำให้เราเข้าใจผู้สูงวัยได้มากขึ้น ทั้งเรื่องสายตา ข้อเข่าต่างๆ ดูสิว่าภูมิกับเต้ยจะเป็นอย่างไร…

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหว ได้ที่
http://www.dekd.com/dekmaharai
https://www.facebook.com/dekmaharai

เด็กมาหาไร: EP.28 "สังคมสงเคราะห์ ธรรมศาสตร์" นักพัฒนาสังคม

“ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคมภายใต้สถานการณ์ COVID19”


เสวนานาวิชาการออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี
เรื่อง “ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม ภายใต้สถานการณ์ COVID19”
“Challenges Posed to Social Work and Social Welfare Policy by the COVID19 Pandemic”
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.0016.30 น.

“ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคมภายใต้สถานการณ์ COVID19” โดย ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

“ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคมภายใต้สถานการณ์ COVID19”

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: future-user.com .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การสังคมสงเคราะห์.

(ท้องถิ่น 2560 : #นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

(ท้องถิ่น 2560 : #นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

(ท้องถิ่น 2560 : #นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ดูความรู้ใหม่เพิ่มเติมที่นี่.

#ทองถน #นกสงคมสงเคราะหปฏบตการ #คณวฒการศกษา #ขอบเขตเนอหาทออกสอบ.

Vlog,สอบ,กพ,ท้องถิ่น,ข้าราชการ,สอบราชการ,วิธีสมัคร,การสอบราชการ,วิชาที่ใช้สอบ,ความรู้ที่ต้องใช้,คุณวุฒิการศึกษา,เงินเดือน,ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ,หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก,ลักษณะงานที่ปฏิบัติ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์,สังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์,สังคมวิทยา,รัฐศาสตร์,สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา,จิตวิทยา

(ท้องถิ่น 2560 : #นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

การสังคมสงเคราะห์.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ การสังคมสงเคราะห์ นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ.

You may also like

7 comments

hamzah asadulloah 06/09/2021 - 22:57

อยากทราบว่า ภาค ข ของข้อสอบนักสงเคราะห์ ท้องถิ่น มีกี่ข้ออ่าครับ

Reply
Chanisara Oupajuk 06/09/2021 - 22:57

จบสาขาจิตวิทยาสังคม แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมสอบตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ได้ไหมคะ

Reply
ATP ThailandOPEN 06/09/2021 - 22:57

จบพัฒนาสังคม ลงสอบใด้ใหมครับ

Reply
pooramat na kpp 06/09/2021 - 22:57

รัฐประศาสนศาสตร์ สมัครได้ไหมคับ

Reply
JR.888นานาสาระดี ชาแนล 06/09/2021 - 22:57

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
(รัฐศาสตร์)ลงสอบได้มั้ยครับ

Reply
Orawan Y. 06/09/2021 - 22:57

ไม่ทราบว่าปกติจะมีตำแหน่งนี้เปิดสอบของอปท.ไหมคะ แต่ปีนี้น่าจะมี หาตัวอย่างข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น ไม่ค่อยจะได้เลยยย

Reply
Orawan Y. 06/09/2021 - 22:57

ลักษณะการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของนักสังคมฯ ในอปท.เป็นแบบเดียวกับนักพัฒนาชุมชนไหมคะ

Reply

Leave a Comment