ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต | ฝ่ายสารบัญ สำนักพระราชวัง | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต

ถ้าชอบกด Like ถ้าอยากติดตามกด subscribe ด้วยนะครับ

น่าห่วง ! เมื่อศึกชิงบัลลังก์มีอยู่จริง เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี


เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาศกัลยาณีหม่อมก้อยสาวน่าน
ห่วงเจ้าคุณพระ! เมื่อเกิดศึกภายในราชสำนัก

น่าห่วง ! เมื่อศึกชิงบัลลังก์มีอยู่จริง เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี

ปฏิบัติธัมม์ ฝึกจิต กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม 27/12/2561


ติดตามตารางการปฏิบัติธัมม์ได้ที่นี่ http://www.thammatipo.com
การปฏิบัติธัมม์ ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 อริยมัคค์ มีองค์8 ด้วยวิธีการดูจิต แสดงธัมม์โดย พระอาจารย์ ธัม์มทีโป จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง

ปฏิบัติธัมม์ ฝึกจิต กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม 27/12/2561

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์2559


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ โดยมีเนื้อหาระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดสํานักพระราชวัง ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ เป็นพิเศษเฉพาะราย จํานวน 9 ราย ดังนี้
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการพระราชวัง
2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายบริหารนโยบายและปฏิบัติการ
3. พันโท สมชาย กาญจนมณี ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ
4. พลตํารวจเอก จุมพล มั่นหมาย ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายความมั่นคง
และกิจกรรมพิเศษ
5. นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง
6. นายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง
7. นายจินตนา ชื่นศิริ ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายการเงิน
8. นายสงคราม ทรัพย์เจริญ ดํารงตําแหน่ง แพทย์ประจําพระองค์
9. พลตํารวจเอก พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ ดํารงตําแหน่ง กรมวังผู้ใหญ่
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2559
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พงษ์พิชญ์ อ่อนละมัย อ่าน

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์2559

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3


คนหางาน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3

พระราชวังเดิม เปิดให้เข้าชม ถึง 28 ธ.ค. | ข่าวชนข่าวเที่ยง | 27 ธ.ค. 61 | NEW18


พระราชวังเดิม หรือ พระราชวังกรุงธนบุรี เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เนื่องในโอกาส ครบครบ 250 ปี กรุงธนบุรี กองทัพเรือ เปิดให้ประชาชน เข้าชมความงดงาม

ท่านสามารถรับชม “นิว18 NEW18” ทีวีดิจิตอลช่อง 18 และ ทางออนไลน์ได้ที่ http://www.newtv.co.th/live/
ทั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ Android และ IOS

Facebook : https://www.facebook.com/newtvpage
Twitter : https://twitter.com/newtv_18
Instagram: http://instagram.com/newtv_18

พระราชวังเดิม เปิดให้เข้าชม ถึง 28 ธ.ค. | ข่าวชนข่าวเที่ยง | 27 ธ.ค. 61 |  NEW18

พระบรมรา_ชโองการ 🔴"เหตุบกพร่องต่อหน้าที่" ถอดยศ รท กฤษณพล สารบรรณ


เหตุบกพร่องต่อหน้าที่ ถอดยศ รท กฤษณพล สารบรรณ
ถอดยศนายทหาร

พระบรมรา_ชโองการ 🔴"เหตุบกพร่องต่อหน้าที่" ถอดยศ รท กฤษณพล สารบรรณ

พ.ร.บ.แผ่นดินคลิปเต็ม โดย อ.วันนรัตน์


พ.ร.บ.แผ่นดินคลิปเต็ม โดย อ.วันนรัตน์

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย


READ  โหลดฟอนต์ไทยสวยๆ ฟรี! ลงมือถือง่ายๆ |Nicetomeetyou | ฟ้อนต์ไทยฟรี | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ท่านพลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ สอช. และฝ่ายกฎหมาย สปน.รวมถึงแฟนเพจพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย และคนไทยทุกคนที่ทำให้ประเทศไทยมีวันพระราชทานธงชาติไทย และประกาศการฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีของการพระราชทานธงชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยครับ

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๐ /๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ซึ่งธงชาติไทยมี ๓ สี คือ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน เรียกว่า “ธงไตรรงค์” โดยในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย รัฐบาลจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

ปฏิบัติธัมม์ ฝึกจิต กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม 27/12/2561


พระอาจารย์ธัม์มทีโป ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
http://www.thammatipo.com

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
สอนตามแนวทาง มหาสติปัฏฐาน 4 อริยมัคค์มีองค์ 8

ณ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม

ปฏิบัติธัมม์ ฝึกจิต กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม 27/12/2561

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: ดูที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ฝ่ายสารบัญ สำนักพระราชวัง.

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: future-user.com.

#ประกาศสำนกนายกรฐมนตร #เรอง #พระบาทสมเดจพระเจาอยหว #เสดจสวรรคต.

ข่าวด่วนวันนี้,ข่าวด่วน,ข่าวด่วนล่าสุด,ดูข่าวด่วนล่าสุด,ข่าวไทยรัฐออนไลน์,ข่าวล่าสุด,ข่าวแผ่นดินไหวล่าสุด,ข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้,ข่าวทั่วไทย,khaosod,ข่าวสด,ข่าวร้อนวันนี้,ข่าว,อ่านข่าวย้อนหลัง,รวมข่าว,ข่าวเก่า,ข่าวดาราล่าสุด,ข่าวดาราวันนี้ ล่าสุด,ดูข่าวดาราล่าสุด,ข่าวบันเทิงดาราวันนี้,ดูข่าวดาราดัง,แอบหลุดดารา,ข่าวดารา,maxnews,ข่าวเด็ด,ข่าวร้อน,ข่าวรอบวัน,ข่าวบันเทิง,ภาพฮอตคนบันเทิง,ข่าวเด่น,สดบันเทิง,เรื่องเล่าเช้านี้,ไทยรัฐ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต

ฝ่ายสารบัญ สำนักพระราชวัง.

ด้วย ความรู้ ในหัวข้อ ฝ่ายสารบัญ สำนักพระราชวัง นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment