ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เฉพาะมาตราที่เคยออกข้อสอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 42 – 72 ) | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขล่าสุด 2562 | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
14 comments

ดูรายละเอียด

Table of Contents

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เฉพาะมาตราที่เคยออกข้อสอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 42 72 )


สนใจซื้อ Ebook “เข็มทิศพิชิตข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา”
เป็นหนังสือที่แอ็ดมินรวบรวมข้อมูลและเทคนิคการทำข้อสอบต่าง ๆ จากประสบการณ์จริงในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
ตัวอย่างหนังสือ https://bit.ly/3gyhuRg
สั่งซื้อhttps://bit.ly/3rbNQGB

ภาค ๑ บททั่วไป
ลักษณะ ๑ บทวิเคราะห์ศัพท์
มาตรา ๑ (๓) 0:01 มาตรา ๑ (๕) 0:36 มาตรา ๑ (๘) 0:46 มาตรา ๑ (๑๐) 1:00 มาตรา ๑ (๑๑) 1:07

ลักษณะ ๒ ศาล
หมวด ๑ เขตอำนาจศาล
มาตรา ๓ 1:24 มาตรา ๔ 2:30 มาตรา ๔ ทวิ 2:58 มาตรา ๔ จัตวา 3:18 มาตรา ๕ 3:39 มาตรา ๗ 4:06
หมวด ๓ อำนาจและหน้าที่ของศาล
มาตรา ๑๘ 5:36 มาตรา ๒๓ 7:18 มาตรา ๒๔ 7:58 มาตรา ๒๗ 9:10
หมวด ๔ การนั่งพิจารณา
มาตรา ๔๐ 10:21 มาตรา ๔๒ 10:53 มาตรา ๔๓ 11:42 มาตรา ๔๔ 12:21
หมวด ๕ รายงานและสำนวนความ
มาตรา ๔๖ 13:46

ลักษณะ ๓ คู่ความ
มาตรา ๕๕ 15:00 มาตรา ๕๗ 15:19 มาตรา ๕๘ 17:20 มาตรา ๕๙ 18:28

ลักษณะ ๔ การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร
มาตรา ๗๔ 19:28 มาตรา ๗๖ 19:53 มาตรา ๗๙ วรรคสอง 20:37

ลักษณ ๕ พยานหลักฐาน
หมวด ๑ หลักทั่วไป
มาตรา ๘๔ 21:06 มาตรา ๘๔/๑ 21:30 มาตรา ๘๖ 22:01 มาตรา ๘๗ 22:52 มาตรา ๘๘ 23:29 มาตรา ๙๐ 25:46 มาตรา ๙๓ 28:15 มาตรา ๙๔ 29:46 มาตรา ๙๕ 30:51 มาตรา ๙๙ 31:49 มาตรา ๑๐๒ 32:28
หมวด ๒ ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน
มาตรา ๑๑๒ 32:46
หมวด ๓ การนำพยานเอกสารมาสืบ
มาตรา ๑๒๕ 33:26 มาตรา ๑๒๗ 35:04

ลักษณะ ๖ คำพิพากษาและคำสั่ง
หมวด ๑ หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี
มาตรา ๑๓๒ 35:32 มาตรา ๑๓๘ 36:43
หมวด ๒ ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง
มาตรา ๑๔๒ 37:36 มาตรา ๑๔๓ 39:47 มาตรา ๑๔๔ 40:33 มาตรา ๑๔๕ 40:51 มาตรา ๑๔๗ 42:14 มาตรา ๑๔๘ 42:47
หมวด ๓ ค่าฤชาธรรมเนียม
มาตรา ๑๕๖ 43:01 มาตรา ๑๕๖/๑ 43:28 มาตรา

READ  ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากร ในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ๑ วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
มาตรา ๑๗๓ วรรคสอง (๑) 44:54 มาตรา ๑๗๔ 45:10 มาตรา ๑๗๕ 45:40 มาตรา ๑๗๖ 46:21 มาตรา ๑๗๗ 46:49 มาตรา ๑๗๙ 47:40 มาตรา ๑๘๐ 48:54 มาตรา ๑๘๓ วรรคสาม 49:23 มาตรา ๑๘๘ (๔) 49:50

ลักษณะ ๒ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
หมวด ๑ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
มาตรา ๑๙๓ ทวิ 50:14
หมวด ๒ การพิจารณาโดยขาดนัด
ส่วนที่ ๑ การขาดนัดยื่นคำให้การ
มาตรา ๑๙๗ 51:23 มาตรา ๑๙๘ 51:38 มาตรา ๑๙๘ ทวิ 52:16 มาตรา ๑๙๘ ตรี 54:10 มาตรา ๑๙๙ 55:05 มาตรา ๑๙๙ ตรี 56:27 มาตรา ๑๙๙ จัตวา 56:56
ส่วนที่ ๒ การขาดนัดพิจารณา
มาตรา ๒๐๐ 58:15 มาตรา ๒๐๑ 58:50 มาตรา ๒๐๒ 58:59 มาตรา ๒๐๓ 59:18 มาตรา ๒๐๔ 59:36 มาตรา ๒๐๖ 59:45 มาตรา ๒๐๗ 1:02:47

ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ ๑ อุทธรณ์
มาตรา ๒๒๓ 1:03:14 มาตรา ๒๒๔ 1:03:39 มาตรา ๒๒๕ 1:05:04 มาตรา ๒๒๖ 1:05:53 มาตรา ๒๒๗ 1:06:51 มาตรา ๒๒๘ 1:07:16 มาตรา ๒๒๙ 1:08:20 มาตรา ๒๓๐ 1:08:43 มาตรา ๒๓๒ 1:09:58 มาตรา ๒๓๔ 1:10:26 มาตรา ๒๓๖ 1:10:50

ลักษณะ ๒ ฎีกา
มาตรา ๒๕๒ 1:11:29

ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง
ลักษณะ ๑ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
มาตรา ๒๕๓ ทวิ 1:11:42 มาตรา ๒๕๔ 1:12:36 มาตรา ๒๕๕ 1:14:48 มาตรา ๒๕๘ 1:17:55 มาตรา ๒๕๙ 1:19:45 มาตรา ๒๖๐ 1:19:59 มาตรา ๒๖๑ วรรคหนึ่ง 1:21:34 มาตรา ๒๖๒ 1:22:14 มาตรา ๒๖๓ 1:23:06 มาตรา ๒๖๔ 1:24:05 มาตรา ๒๖๖ 1:24:51 มาตรา ๒๖๗ 1:25:17 มาตรา ๒๗๐ 1:26:22

ภาคบังคับคดี

ขอขอบคุณข้อมูลสถิติมาตรา สมัยที่ 4269 จาก
https://web.facebook.com/OhmLawTutor/posts/1413169588717410/?_rdc=1&_rdr

ข้อมูลสถิติมาตรา สมัยที่ 7072 รวบรวมโดยแอ็ดมิน

ติดตามข่าวสารการสอบต่างๆ ทาง facebook
https://bit.ly/2TNGjLD

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เฉพาะมาตราที่เคยออกข้อสอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 42  72 )

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑ บททั่วไป By Theimagine อ่านกฎหมายปันกันฟัง


theimagine อ่านกฎหมายปันกันฟัง LearnThaiLanguage
คลิปนี้แบ่งเวลาให้แล้ว ปักหมุดรอที่คอมเม้นด่วน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(อัพเดทล่าสุด แก้ไข (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ.๒๕๖๒)

ภาค ๑ บททั่วไป
00:16 ลักษณะ ๑ บทวิเคราะห์ศัพท์ ๑
ลักษณะ ๒ ศาล
6:12 ++++หมวด ๑ เขตอำนาจศาล ๒๑๐
19:11 ++++หมวด ๒ การคัดค้านผู้พิพากษา ๑๑๑๔
26:20 ++++หมวด ๓ อำนาจและหน้าที่ของศาล ๑๕๓๔
50:27 ++++หมวด ๔ การนั่งพิจารณา ๓๕๔๕
1:03:12 ++++หมวด ๕ รายงานและสำนวนความ ๔๖๕๔
1:14:38 ลักษณะ ๓ คู่ความ ๕๕๖๖
1:29:18 ลักษณะ ๔ การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร ๖๗๘๓ อัฏฐ
ลักษณะ ๕ พยานหลักฐาน
1:53:48 ++++หมวด ๑ หลักทั่วไป ๘๔๑๐๕
2:24:42 ++++หมวด ๒ ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน ๑๐๖๑๒๑
2:44:36++++หมวด ๓ การนำพยานเอกสารมาสืบ ๑๒๒๑๒๗ ทวิ
2:54:37 ++++หมวด ๔ การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล ๑๒๘๑๓๐
ลักษณะ ๖ คำพิพากษาและคำสั่ง
2:59:32 ++++หมวด ๑ หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี ๑๓๑๑๓๙
3:07:00 ++++หมวด ๒ ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง ๑๔๐๑๔๘
3:23:40 ++++หมวด ๓ ค่าฤชาธรรมเนียม
3:23:44 ++ส่วนที่ ๑ การกำหนดและการชำระค่าฤชาธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ๑๔๙๑๖๐
3:41:01 ++ส่วนที่ ๒ ความรับผิดชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม ๑๖๑๑๖๙/๓

READ  ถวายสัตย์ปฏิญาณตามรัฐธรรมนูญ | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31 | นายกถวายสัตย์ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

ขอบคุณเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา :
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=570093&ext=htm

ขอบคุณสำหรับการติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและคนที่คุณรักและหวังดีทุกคนนะครับ

ติดตามช่อง Theimagine ได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UC4KPHQJek8iRQ6CO_TraSRA?sub_confirmation=1

ฟังคลิปเสียงได้อีกหนึ่งช่องทางที่ SoundCloud https://soundcloud.com/theimagines

พบปะพูดคุยและทักทายแลกเปลี่ยนกันได้ที่ :
https://www.facebook.com/theimagines/
https://m.me/Adsadawutkk

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑ บททั่วไป By Theimagine อ่านกฎหมายปันกันฟัง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 131 139


ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 131139
ลักษณะ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง หมวด 1 หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี
มาตรา 131 การตัดสินและการจำหน่ายคดี
มาตรา 132 การจำหน่ายคดี
มาตรา 133 การเลื่อนพิพากษา
มาตรา 134 ห้ามอ้างว่าไม่มีกฎหมายใช้บังคับ
มาตรา 135 การวางเงินต่อศาล
มาตรา 136 จำเลยวางเงินต่อศาลโดยยอมรับผิด
มาตรา 137 ชำระหนี้อย่างอื่นที่ไม่ใช่เงิน
มาตรา 138 พิพากษาตามยอม(สัญญาประณีประนอมยอมความ)
มาตรา 139 การพิจารณารวมกัน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 131 139

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1270


สำหรับผู้ที่สนใจซื้อหนังสือมือสอง ราคาถูก แอ็ดมินใช้อ่านสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา มีจำนวนจำกัด
คลิก https://shopee.co.th/shop/80587591/

Facepook Fanpage(เพจส่วนตัว)
https://1th.me/oiSN

ทบทวนกฎหมายก่อนสอบทาง Facebook
https://bit.ly/2TNGjLD

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1270

เสียงตัวบท ย่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง


สำหรับผู้ที่สนใจซื้อหนังสือมือสอง ราคาถูก แอ็ดมินใช้อ่านสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา มีจำนวนจำกัด
คลิก https://shopee.co.th/shop/80587591/

Facepook Fanpage(เพจส่วนตัว)
https://1th.me/oiSN

ทบทวนกฎหมายก่อนสอบทาง Facebook
https://bit.ly/2TNGjLD

เสียงตัวบท ย่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น (มาตรา ๑๕๗๑๙๒) By Theimagines


theimagines ไม่อยากอ่านฟังทางนี้ อ่านกฎหมายปันกันฟัง LearnThaiLanguages อ่านหนังสือให้คนตาบอด ReadfortheBlind

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น https://youtu.be/hCb3J_31yfw
ภาค ๒ สอบสวน https://youtu.be/4GyqtzdtDWs
ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น https://youtu.be/c9_2ZChhGpM
ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา https://youtu.be/EwU5N1LtJgU
ภาค ๕ พยานหลักฐาน https://youtu.be/WQhxdyHjRT0
ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม https://youtu.be/W_b7Ie1xWOM
ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา และลดโทษ https://youtu.be/Lij0z7LmosE
บัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา https://youtu.be/Wf84hxj6bcU

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น


ลักษณะ ๑ ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง ๑๕๗๑๗๑


ลักษณะ ๒ การพิจารณา ๑๗๒๑๘๑


ลักษณะ ๓ คำพิพากษาและคำสั่ง ๑๘๒๑๙๒

คำเตือน ! ขณะจัดทำคลิปนี้ กฎหมายแก้ไขเป็นปัจจุบันแล้ว แต่กฎหมายอาจมีการแก้ไขได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงควรตรวจสอบกฎหมายทุกครั้งก่อนนำไปใช้อ้างอิง

ขอบพระคุณข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษาและขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอบพระคุณสำหรับการติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและคนที่คุณรักและหวังดีทุกคนนะครับ

ติดตามช่อง Theimagine ได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UC4KPHQJek8iRQ6CO_TraSRA?sub_confirmation=1

ฟังคลิปเสียงได้อีกหนึ่งช่องทางที่ SoundCloud https://soundcloud.com/theimagines

พบปะพูดคุยและทักทายแลกเปลี่ยนกันได้ที่
https://www.facebook.com/theimagines/

ทักทายหรือพูดคุยกันได้นะครับ
https://m.me/Adsadawutkk

ปล.ไม่ได้สนับสนุนให้คนทิ้งการอ่านเพราะการอ่านมีความสำคัญมากที่สุดและการอ่านต้องมาก่อนเสมอ
ยิ่งหากได้อ่านและได้ฟังเสียงด้วยแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพของการรับรู้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น (มาตรา ๑๕๗๑๙๒) By Theimagines

การจับการค้นตาม ป.วิอาญา


การจับการค้นตาม ป.วิอาญา
🔥คอร์สเนติ2/73 🔥กับBANGKOKLAWTUTOR
✅รายละเอียด/สมัครติว
(คลิก) https://bit.ly/35f7wyQ
เคียงคู่สู่ความสำเร็จ

การจับการค้นตาม ป.วิอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271367


ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271367

เสียงตัวบท ย่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


สนใจซื้อ Ebook “เข็มทิศพิชิตข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา”
เป็นหนังสือที่แอ็ดมินรวบรวมข้อมูลและเทคนิคการทำข้อสอบต่าง ๆ จากประสบการณ์จริงในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
ตัวอย่างหนังสือ https://bit.ly/3gyhuRg
ราคา 150 บาท
สั่งซื้อ inbox ได้ที่ facebook https://bit.ly/2TNGjLD

ย่อตัวบทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับใช้ในการท่องสอบเนติบัณฑิตอัยการผู้ช่วยผู้ช่วยผู้พิพากษาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาทุกคนครับขอบคุณครับ

Facepook Fanpage(เพจส่วนตัว)
https://1th.me/oiSN

ทบทวนกฎหมายก่อนสอบทาง Facebook
https://bit.ly/2TNGjLD

เสียงตัวบท ย่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เสียงตัวบท ชื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการง่ายและสะดวกในการจดจำตัวบทและเลขมาตราของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานและจดจำตัวบทได้บ้างแล้วสามารถที่จะใช้เลขมาตราในการเขียนตอบข้อสอบ นิติศาสตร์
เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ได้อย่างแม่นยำ

หากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ผู้ที่เรียนกฎหมายได้รู้และได้เห็นและได้ฟังคลิปวีดีโอนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการเรียนต่อไปและเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดทำครับ

“ขอบคุณครับ”

Facepook Fanpage(เพจส่วนตัว)
https://1th.me/oiSN

ทบทวนกฎหมายก่อนสอบทาง Facebook
https://bit.ly/2TNGjLD

เสียงตัวบท ชื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: future-user.com .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขล่าสุด 2562.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เฉพาะมาตราที่เคยออกข้อสอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 42 – 72 ) ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เฉพาะมาตราที่เคยออกข้อสอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 42 - 72 )

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เฉพาะมาตราที่เคยออกข้อสอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 42 – 72 )


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: future-user.com.

READ  คนรุ่นใหม่อยากรุ่งเรืองในการทำงานต้องฟัง l พี่นก มณีรัตน์ CEO SEA THAILAND (Shopee ,Garena) | ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทํางาน | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

#ประมวลกฎหมายวธพจารณาความแพง #เฉพาะมาตราทเคยออกขอสอบ #เนตบณฑต #สมยท.

[vid_tags]

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เฉพาะมาตราที่เคยออกข้อสอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 42 – 72 )

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขล่าสุด 2562.

หวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขล่าสุด 2562 นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

You may also like

14 comments

ประมวลกฎหมาย by Sarai 01/09/2021 - 14:18

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ

Reply
nut pridasak 01/09/2021 - 14:18

ขอบคุณ​ค่ะ​

Reply
1615 1513 01/09/2021 - 14:18

ขอบคุณมากครับ ไม่ทราบว่าจะมีในส่วนของภาค 4 ภายหลังด้วยหรือเปล่าครับ

Reply
Kim Lifestyle 01/09/2021 - 14:18

1:03:13 มาตรา223

Reply
Suwanan suzuki​ rama 2​ 01/09/2021 - 14:18

🙏🏻💖

Reply
Marty C 01/09/2021 - 14:18

ขอบคุณมากๆค่ะ

Reply
z kiyose 01/09/2021 - 14:18

ขอบคุณมากครับ

Reply
อดีตลูกศิษย์หมอปลา อดีตมือขวาลุงพล 01/09/2021 - 14:18

รักช่องนี้มากครับ😍❤

Reply
Namfon Tarakim 01/09/2021 - 14:18

ขอบพระคุณมากๆ นะค่า 😊😊

Reply
Yuan Runng 01/09/2021 - 14:18

ขอบพระคุณมากครับท่าน ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ 🙏

Reply
Apple Jan 01/09/2021 - 14:18

ขอบคุณค่ะ..🙏🏻🙏🏻

Reply
เหม่ย ชิง 01/09/2021 - 14:18

ขอบคุณมากเลยค่ะ

Reply
Hey 01/09/2021 - 14:18

🙏

Reply

Leave a Comment