ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 | มาตรา 276 | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276


เสียงกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276278/2 ความผิดเกี่ยวกับเพศ


ประมวลกฎหมายอาญา
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ

เสียงกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276278/2 ความผิดเกี่ยวกับเพศ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา มาตรา 209 287


ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
มาตรา 209 อั้งยี่
มาตรา 210 ซ่องโจร
มาตรา 211 ผู้ประชุมอั้งยี่ซ่องโจร
มาตรา 212 สนับสนุนอั้งยี่ซ่องโจร
มาตรา 213 สมาชิกอั้งยี่ซ่องโจรที่ต้องร่วมรับผิดด้วย
มาตรา 214 จัดหาที่พำนักซ่อนเร้นแก่ผู้กระทำผิดตามภาค 2
มาตรา 215 มั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
มาตรา 216 เจ้าพนักงานสั่งให้เลิกมั่วสุมแล้วไม่เลิก
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
มาตรา 217 วางเพลิงเผาทรัพย์
มาตรา 218 วางเพลิงเผาทรัพย์เหตุฉกรรจ์
มาตรา 219 ตระเตรียมวางเพลิง
มาตรา 220 ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ
มาตรา 221 ทำให้เกิดระเบิด
มาตรา 222 ทำให้เกิดระเบิดทรัพย์ ม.217,218
มาตรา 223 ทรัพย์ที่เสียหายมีราคาน้อย
มาตรา 224 ทำให้เจ็บสาหัสหรือตาย
มาตรา 225 ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
มาตรา 226 กระทำแก่โรงเรือนหรืออู่เรือฯ
มาตรา 227 ผู้มีวิชาชีพออกแบบควบคุมกระทำให้เกิดอันตราย
มาตรา 228 ทำให้เกิดอุทกภัย
มาตรา 229 ทำให้ทางสาธารณะหรือประตูน้ำน่าจะเป็นอันตราย
มาตรา 230 กีดขวางทางรถไฟ
มาตรา 231 กระทำแก่ประภาคารฯ
มาตรา 232 ทำให้ยานพาหนะน่าจะเป็นอันตราย
มาตรา 233 ใช้ยานพาหนะรับจ้างขนคนโดยสาร
มาตรา 234 กระทำแก่สิ่งขนส่งน้ำ,ไฟฟ้า
มาตรา 235 ทำให้การสื่อสารสาธารณะขัดข้อง
มาตรา 236 ปลอมปน
มาตรา 237 เจือของมีพิษ
มาตรา 238 ทำผิด ม.226237 เป็นเหตุให้สาหัส,ตาย
มาตรา 239 ทำผิด ม.226237 โดยประมาท
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปล
หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
มาตรา 240 ปลิมเงินตรา
มาตรา 241 แปลงเงินตรา
มาตรา 242 ทำให้เหรียญกษาปณ์น้ำหนักลดลง
มาตรา 243 นำเข้าเงินตราปลอมแปลง
มาตรา 244 มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมแปลง
มาตรา 245 ได้มาโดยไม่รู้ว่าเป็นเงินตราปลอมแปลงภายหลังรู้ยังขืนนำออกใช้
มาตรา 246 ทำหรือมีเครื่องมือสำหรับปลอมแปลงเงินตรา
มาตรา 247 กระทำกับเงินตราต่างประเทศ
มาตรา 248 รับผิดตาม ม.240,241,247 แต่กระทงเดียว
มาตรา 249 ทำบัตรหรือโลหะธาตุให้คล้ายกับเงินตรา
หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว
มาตรา 250 ปลอมตราแผ่นดิน
มาตรา 251 ปลอมตราเจ้าพนักงาน
มาตรา 252 ใช้ดวงตราตาม ม.250,251 ปลอม
มาตรา 253 ใช้ดวงตราจ ม.250,251 โดยมิชอบ
มาตรา 254 ปลอมแสตมป์
มาตรา 255 นำเข้าดวงตรา รอยตรา แสตมป์ ปลอม
มาตรา 256 ทำให้แสตมป์ใช้ได้อีก
มาตรา 257 ขายแสตมป์ปลอม
มาตรา 258 ปลอมแปลงตั๋วโดยสาร
มาตรา 259 กระทำกับตั๋วผ่านสถานที่
มาตรา 260 จำหน่ายตั๋วปลอมแปลง
มาตรา 261 ทำหรือมีเครื่องมือสำหรับปลอมแปลงตั๋วหรือแสตมป์
มาตรา 262 กระทำกับแสตมป์รัฐบาลต่างประเทศ
มาตรา 263 ลงโทษตาม ม.250,251,254,256,258,259,262 กระทงเดียว
หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
มาตรา 264 ปลอมเอกสาร
มาตรา 265 ปลอมเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการ
มาตรา 266 ปลอมเอกสารพิเศษ
มาตรา 267 แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ
มาตรา 268 ลงโทษฐานใช้กระทงเดียว
มาตรา 269 ผู้มีวิชาชีพทำคำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ
หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา 269/1 ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา 269/2 ทำหรือมีเครื่องมือไว้เพื่อใช้ปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา 269/3 นำเข้าหรือส่งออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือเครื่องมือ
มาตรา 269/4 ใช้หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายบัตรฯปลอมและให้ลงโทษกระทงเดียว
มาตรา 269/5 ใช้บัตรฯของผู้อื่นโดยมิชอบ
มาตรา 269/6 มีบัตรฯของผู้อื่นไว้เพื่อนำออกใช้โดยมิชอบ
มาตรา 269/7 กระทำกับบัตรเงินสด
หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
มาตรา 269/8 ปลอมหนังสือเดินทาง
มาตรา 269/9 ใช้,มีไว้เพื่อใช้,จำหน่าย หนังสือเดินทาง,ลงโทษกระทงเดียว
มาตรา 269/10 นำเข้า,ส่งออก หนังสือเดินทางปลอม
มาตรา 269/11 ใช้หนังสือเดินทางผู้อื่นโดยมิชอบ,จัดหา
มาตรา 269/12 ปลอมดวงตราตรวจลงตราระหว่างประเทศ
มาตรา 269/13 ใช้ดวงตรา 269/12 ปลอม,ลงโทษกระทงเดียว
มาตรา 269/14 นำเข้า,ส่งออก 269/12 ปลอม
มาตรา 269/15 ใช้ดวงตราระหว่างประเทศอันแท้จริงโดยมิชอบ
ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
มาตรา 270 ใช้เครื่องชั่งที่เอาเปรียบทางการค้า
มาตรา 271 ขายของโดยหลอกลวงในคุณภาพ
มาตรา 272 ใช้ชื่อรูปรอยประดิษฐของผู้อื่น
มาตรา 273 ปลอมเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น
มาตรา 274 เลียนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น
มาตรา 275 นำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
มาตรา 276 ข่มขืนกระทำชำเรา
มาตรา 277 กระทำชำเราเด็กไม่เกิน 15
มาตรา 277 ทวิ ข่มขืน 276 ว.1,กระทำชำเรา 277 ว.1,3 สาหัส,ตาย
มาตรา 277 ตรี 276 ว.3 ,277 ว.4 สาหัส,ตาย
มาตรา 278 กระทำอนาจารกว่าสิบห้า
มาตรา 279 กระทำอนาจารไม่เกินสิบห้า
มาตรา 280 อานาจาร,สาหัส,ตาย
มาตรา 281 ่ม.276 ว.1 และ 278 ยอมความได้
มาตรา 282 เป็นธุรจัดหาโดยยินยอม
มาตรา 283 เป็นธุรจัดหาโดยไม่ยินยอม
มาตรา 283 ทวิ พาบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่ออานาจารโดยยินยอมหรือไม่ก็ตาม
มาตรา 284 พาบุคคลอายุเกินสิบแปดปีไปเพื่ออนาจารโดยไม่ยินยอม
มาตรา 285 กระทำแก่ผู้สืบสันดานหรืออยู่ในความดูแล
มาตรา 285/1 ไม่เกินสิบสามห้ามอ้างความไม่รู้อายุ ม. 277,279,282 ว.3,283 ว.3,283 ทวิ ว.2
มาตรา 286 ดำรงชีพจากรายได้ผู้ค้าประเวณี
มาตรา 287 จำหน่ายสือลามกอนาจาร

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา มาตรา 209  287

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 276 อ่านกฎหมายปันกันฟัง


READ  พลิกศพให้ดูเเบบชัดๆตามคำขอ | พลิกศพ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  276 อ่านกฎหมายปันกันฟัง

1/74 วิชา อาญา ม.209287,367398 (ครั้งที่ 15) อ.วีระวัฒน์ ปวราจารย์


อาญา ม.209287,367398 อ.วีระวัฒน์ ปวราจารย์
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
เวลา 12.3014.10 น.

1/74 วิชา อาญา ม.209287,367398 (ครั้งที่ 15) อ.วีระวัฒน์  ปวราจารย์

คำบรรยาย เนติบัณฑิต สมัย 1/73 กฎหมายอาญามาตรา 209287 367398 ภาคค่ำ ครั้งที่ 7


คำบรรยาย เนติบัณฑิต สมัย 1/73 กฎหมายอาญามาตรา 209287 367398 ภาคค่ำ ครั้งที่ 7

บันทึกกฎหมาย276 ข่มขืนกระทำชำเรา(แก้60)


เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๖๐
มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๔ ปีถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐ บาทถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท
การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑๕ ปีถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำความผิดระหว่างคู่สมรส และคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรสฝ่ายนั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ดำเนินการฟ้องหย่าให้

บันทึกกฎหมาย276 ข่มขืนกระทำชำเรา(แก้60)

รายการ กฎหมายน่ารู้ : การพรากผู้เยาว์และกระทำชำเรา


รายการกฎหมายน่ารู้ ออกอากาศทุก วันเสาร์ อาทิตย์ 15.0015.30 น.
ดำเนินรายการโดย ศุภรัตน์ นาคบุญนำ และ พ.ต.อ.หญิง ปวีณา เอกฉัตร (ผกก.(สอบสวน) บก.น.8)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
มาตรา๘ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์
ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด
ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหารและตํารวจซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
(๒) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
(๓) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ง) ซึ่งอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจําเป็นต้องมีและใช้อาวุธปืนในการนั้น
มาตรา๙ ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลสําหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์
ใบอนุญาตนั้นให้ออกสําหรับอาวุธปืนแต่ละกระบอก

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา277 ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทำโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีกระทำต่อเด็ก ซึ่งมีอายุกว่าสิบสามปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กผู้ถูกกระทำนั้นยินยอม ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิจารณาให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือจะอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกันโดยกำหนดเงื่อนไขให้ต้องดำเนินการภายหลังการสมรสก็ได้ และเมื่อศาลได้พิจารณามีคำสั่งอย่างใดแล้ว ศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ในการพิจารณาของศาลให้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อมของผู้กระทำความผิดและเด็กผู้ถูกกระทำ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำความผิดกับเด็กผู้ถูกกระทำ หรือเหตุอื่นอันควรเพื่อประโยชน์ของเด็กผู้ถูกกระทำด้วย
มาตรา285 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา 278 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283 เป็นการกระทำแก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์หรือในความอนุบาล ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม
มาตรา309 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา310 ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 290 มาตรา 297 หรือมาตรา 298 นั้น
มาตรา317 ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
มาตรา318 ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสีย จากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา319 ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา371 ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น
มาตรา392 ผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

READ  สอบตำรวจ l สอนสมัครสอบตำรวจ64 l สายอำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน64 | สมัครสอบกรมบังคับคดี | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

ช่องทางการรับชม
สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ POLICE TV
📡 ทางกล่อง PSI ช่อง 203 และ กล่อง GMMZ ช่อง 140
🖥 รับชมผ่านทาง www.policetv.tv
📲 และ Application POLICE TV
POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทีวีตำรวจ กฏหมายน่ารู้ พรากผู้เยาว์ กระทำชำเรา เด็ก เยาวชน

รายการ กฎหมายน่ารู้ : การพรากผู้เยาว์และกระทำชำเรา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277


ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 275 276


แนะนำให้เล่นที่ความเร็ว 1.25x

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 275  276

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: future-user.com .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ มาตรา 276.

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ชมวิดีโอดีๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่.

#ประมวลกฎหมายอาญา #มาตรา.

[vid_tags]

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276

มาตรา 276.

เราหวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ มาตรา 276 นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment