ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต. 4/8 | สำนักงาน กกต | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต. 4/8


ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต.
ตอน : อำนาจและหน้าที่ของพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวน
ผู้ร่วมรายการ : พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4
พิธีกร : กิติกร โพธิ์ปี
“เลืกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”

ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต. 4/8

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 12 “คัดค้านการเลือกตั้ง”


รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 12 “คัดค้านการเลือกตั้ง”

ร่วมรายการโดย : ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เวลา 00:25:08 นาที

เลือกตั้งเทศบาล​​
สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 12 “คัดค้านการเลือกตั้ง”

ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต. 1/8


ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต.
ตอน : ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ร่วมรายการ : พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4
พิธีกร : กิติกร โพธิ์ปี
“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”

ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต. 1/8

รายการ กกต.ขอบอก EP :1 "เทศบาล"


รายการ กกต. ขอบอก EP : 1 ขอเสนอคำว่า “เทศบาล”
ผลิตโดย : สำนักประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งท้องถิ่น
เลือกตั้งเทศบาล
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์กกต

รายการ กกต.ขอบอก EP :1  "เทศบาล"

คณะกรรมการการเลือกตั้ง และอำนาจหน้าที่ | รู้ทันเลือกตั้งกับ กกต. ตอนที่ 1


ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับ กับการเลือกตั้งครั้งต่อไป ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้ง เรามาทำความรู้จักกับผู้ที่เป็นคนจัดการเลือกตั้งกัน นั่นคือ กกต

กกต ย่อมาจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่และใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติ

กกต ไม่ใช่เพียงดำเนินการจัดการเลือกตั้ง เพียงเท่านั้น แต่ยังควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สามารถสืบสวน การกระทำที่น่าสงสัยว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต และยับยั้ง แก้ไข หรือยกเลิกการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ กกต ยังมีหน้าที่อีกหลายอย่าง ทั้งการดูแลพรรคการเมือง รวมถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การสรรหาคณะกรรมการนั้นมีความเข้มงวดอย่างมาก ปัจจุบันมีคณะกรรมการทั้งหมด 7 คน 5 คน มาจากการสรรหา และอีก 2 คน มาจากการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา มีวาระทำงานคราวละ 7 ปี

ติดตามข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทาง www.ect.go.th/ect_th

คณะกรรมการการเลือกตั้ง และอำนาจหน้าที่ | รู้ทันเลือกตั้งกับ กกต. ตอนที่ 1

รายการ กกต. ขอบอก EP : 11 การประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาล


รายการ กกต. ขอบอก EP : 11 การประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาล

เลือกตั้งเทศบาล​​
สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายการ กกต. ขอบอก EP : 11 การประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาล

วีดิทัศน์แนะนำ กกต. และบทบาทหน้าที่ ภารกิจของ กกต. และสนง.กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


วีดิทัศน์แนะนำ กกต. และบทบาทหน้าที่ ภารกิจของ กกต. และสนง.กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
• หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
• อำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

วีดิทัศน์แนะนำ กกต. และบทบาทหน้าที่ ภารกิจของ กกต. และสนง.กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงาน กกต. เชิญชวนใช้งาน Application Smart Vote , Application ตาสับปะรด


สำนักงาน กกต. เชิญชวนใช้งาน Application Smart Vote และตาสับปะรด พร้อมเปิดให้บริการสอบถามข้อมูลทางสายด่วน 1444 และแจ้งเบาะแสทางศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (EWar Room)

สำนักงาน กกต. เชิญชวนใช้งาน Application Smart Vote , Application ตาสับปะรด

สำนักงาน กกต.กาฬสินธุ์ เร่งสร้างความรู้เลือกตั้งท้องถิ่นสมานฉันท์


READ  วิธีซื้อทรัพย์จากขายทอดตลาด กรมบังคับคดี​ เขามีวิธียังไงมาฟัง!!! | กรม บังคับ คดี ธัญบุรี | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

สำนักงาน กกต.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งกับผู้สมัคร ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง

สำนักงาน กกต.กาฬสินธุ์ เร่งสร้างความรู้เลือกตั้งท้องถิ่นสมานฉันท์

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 5 "ภารกิจ กกต. ของสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ"


รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 5 “ภารกิจ กกต. ของสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ”
ร่วมรายการโดย : นางสาวอุไร มโนหรทัต
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
เวลา 00:22:29​​ นาที
สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 5 "ภารกิจ กกต. ของสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ"

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สำนักงาน กกต.

ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต. 4/8 รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต. 4/8

ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต. 4/8


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: https://future-user.com/.

#ภารกจสำคญการสบสวนสอบสวนของสำนกงาน #กกต.

[vid_tags]

ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต. 4/8

สำนักงาน กกต.

ด้วย ความรู้ ในหัวข้อ สำนักงาน กกต นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment