รายชื่อสถานพยาบาล และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม | คลีนิค ประกัน สังคม โรง พยาบาล ระยอง | ข่าวทั่วไปล่าสุดของวันนี้

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

รายชื่อสถานพยาบาล และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม


ดาวน์โหลดเอกสาร
http://www.sso.go.th/wprp/uploads/ayutthaya/uploadImages/file/f6f0aa7487f0f5046e6998c0fcca537b(1).pdf
=======================================
บท/บรรยาย : ศราวุธ ชัยดี

ระยอง ลงนามสัญญาคลินิกเครือข่ายประกันสังคม ระหว่าง โรงพยาบาลศรีระยอง กับ คลินิกชุมชนอบอุ่น


จังหวัดระยอง
ร่วมลงนามสัญญาคลินิกเครือข่ายประกันสังคม ระหว่าง โรงพยาบาลศรีระยอง กับ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง

ระยอง  ลงนามสัญญาคลินิกเครือข่ายประกันสังคม ระหว่าง โรงพยาบาลศรีระยอง กับ คลินิกชุมชนอบอุ่น

XraySuandok EP.12 : Clinic 108 งานประกันสังคม


XraySuandok ตอนที่ 12 : Clinic 108 งานประกันสังคม
งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่เป็นโรงเรียนแพทย์ ซึ่งเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลหลักของสำนักงานประกันสังคม ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตั้งแต่เริ่มใช้กฎหมายประกันสังคม ดังนั้นภารกิจ ของงานประกันสังคมนอกจากจะให้บริการแก่ผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นสถานพยาบาลหลักแล้ว ยังต้องให้บริการผู้ประกันตนของโรงพยาบาลอื่นที่ส่งตัวมารักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ด้วย ซึ่งรวมถึงงานด้านการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม และสำนักงานประกันสังคม อีกทั้งงานตามโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ซึ่งครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงาน,การตรวจคัดกรองผู้ประกันตนและการป้องกันโรคจากการทำงาน
👉มีการจัดโครงสร้างภายในงานประกันสังคม ให้สอดคล้องกับภารกิจ ดังนี้
🔻1.งานด้านการตรวจรักษาพยาบาล
คลินิก 108 ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและส่งเสริมป้องกันโรค ด้วยการตรวจสุขภาพและวัคซีน แก่ผู้ประกันตน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนชาวต่างชาติ ดังนี้

ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยไม่หยุดให้บริการช่วงพักเที่ยง มีแพทย์ออกตรวจ จำนวน 89 คน มีห้อง Treatment สำหรับการทำหัตถการที่ไม่ซับซ้อน และเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับผู้ป่วย โดยให้บริการครบวงจร ผู้ป่วยสามารถยื่นบัตรเพื่อรับการตรวจ รวมทั้งการทำบัตรใหม่ที่คลินิก 108 ได้ โดยไม่ต้องไปที่ห้องเวชระเบียน เมื่อรับการตรวจจากแพทย์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พยาบาลจะตรวจสอบค่ารักษาและอนุมัติค่าใช้จ่ายให้โดยไม่ต้องไปติดต่อที่ศูนย์รับเงิน พร้อมได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัวและสอนสุขศึกษาจากพยาบาลประจำห้องตรวจฯ และสามารถรับยาจากเภสัชกรที่ห้องจ่ายยาซึ่งอยู่ภายในคลินิก 108 ผู้ป่วยจะใช้เวลาในการมารับบริการทีคลินิก 108 เฉลี่ย 69 นาที นอกจากนี้ผู้ป่วยสามารถจองคิวตรวจล่วงหน้าทางโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย มีผู้ป่วยมารับบริการในเวลาราชการเฉลี่ย 460 คนต่อวัน

นอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.30 น และวันหยุดราชการ 08.00 – 16.00 น. มีแพทย์ออกตรวจ จำนวน 45 คน มีผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละ 75 คนในช่วงเย็น 4 ชั่วโมง และเฉลี่ยวันละ 153 คนในช่วงวันหยุด 8 ชั่วโมงผู้ป่วยจะใช้เวลาในการมารับบริการทีคลินิกนอกเวลา 108 เฉลี่ย 49 นาที

🔻2.งานด้านสิทธิประโยชน์
ให้บริการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมและสิทธิกองทุนเงินทดแทน, ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตรวจสอบการขออนุมัติใช้ยานอกบัญชียาหลักและอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการพยาบาล และกฏหมายประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน นอกจากจะให้บริการแก่ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้ว ยังให้บริการแก่ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลอื่นกรณีส่งต่อหรือกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินด้วย โดยให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เฉลี่ย 570 ครั้งต่อวัน

🔻3.งานด้านจัดเก็บรายได้และธุรการ
3.1 ด้านข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ดำเนินการด้านการรายงานข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ให้สำนักงานประกันสังคม งานเบิกค่ารักษากรณีค่าใช้จ่ายสูง (อุปกรณ์การแพทย์ ยาเคมีบำบัด ยาบัญชี จ2 การปลูกถ่ายอวัยวะ และการตรวจสุขภาพผู้ประกันตน)
3.2 งานเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคมและโรงพยาบาลที่ส่งผู้ประกันตนมารักษาพยาบาลต่อ เรียกเก็บกรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน กองทุนเงินทดแทน และกรณีทุพพลภาพ งานเรียกเก็บค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย HIV
3.3 งานตรวจสอบและเบิกเงินให้แก่ สถานพยาบาลเครือข่าย ตรวจสอบและเบิกเงินให้แพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ,หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตลอดจนงานธุรการด้านอื่นๆ

🔻4. งานคลินิกโรคจากการทำงาน
ประกอบไปด้วยงานห้องตรวจอาชีวเวชกรรม ให้บริการตรวจและวินิจฉัยโรคจากการทำงาน งานให้คำปรึกษาและคัดกรองโรคจากการทำงาน อบรมให้ความรู้ด้านโรคจากการทำงานและการป้องกัน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลในด้านการคัดกรองโรคจากการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกงานและสอนนักศึกษาแพทย์ และพยาบาลด้วย

READ  การควบคุมและกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

🔷เชิญชวนติดตามรายการ “Xray สวนดอก” ได้ทุกวันศุกร์ ที่นี่ FB คณะแพทยศาสตร์ มช และช่อง Youtube
https://youtu.be/mGpGy4GKpn4

XraySuandok EP.12 : Clinic 108 งานประกันสังคม

Ep.36 | เปลี่ยนโรงพยาบาลใช้สิทธิประกันสังคมได้ด้วยตัวเอง | by HR_พี่โล่


Ep.36 | เปลี่ยนโรงพยาบาลใช้สิทธิประกันสังคมด้วยตัวเอง กับ SSOConnect | คู่มือมนุษย์เงินเดือน by HR_พี่โล่

มนุษย์เงินเดือน จ๋า
รวมถึง ผู้ประกันตนมาตรา 39 ด้วยนะคะ 😁😆

🏥ใครอยากเปลี่ยนโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิประกันสังคม ตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ยื่นเปลี่ยนได้แล้วน๊า

📌 ยื่นแบบฯ วันที่ 115 ของเดือน จะใช้สิทธิโรงพยาบาลที่ยื่นใหม่ ได้ในวันที่ 16 ของเดือนเดียวกัน
📌 ยื่นแบบฯ วันที่ 16สิ้นเดือนนั้น ๆ จะใช้สิทธิโรงพยาบาลที่ยื่นใหม่ ได้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ค่ะ

เดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ด้วยตัวเองแล้ว ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เวปไซด์สำนักงานประกันสังคมหรือ ผ่านมือถือ แอปพลิเคชัน SSOConnect ไปดูขั้นตอนการยื่นฯ ตามคลิปด้านล่างได้เลยค่ะ

ผู้ประกันตนสามารถยื่นเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 63 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2563 นะคะ 😁

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม SSOConnect คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.1 แนะนำตัวค่ะ จุดเริ่มต้น และวัตถุประสงค์การทำช่องคู่มือมนุษย์เงินเดือน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.2 มนุษย์แม่ มีสิทธิได้รับอะไรบ้าง จากการเป็นมนุษย์เงินเดือน 2562 | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.3 การลากิจ ตาม พรบ.แรงงานใหม่ 2562 | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

https://youtu.be/vlROrYY_ms

Ep.4 วันหยุดที่ลูกจ้างต้องได้รับ ตามกฏหมายแรงงาน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.5 พนักงานหญิงลาไปงานวันแม่ ใช้สิทธิลากิจโดยได้รับค่าจ้างได้หรือไม่ ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.6 ส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้ว ทำไมยังใช้สิทธิรักษาพยาบาลไม่ได้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.7 เช็คสิทธิประกันสังคมได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ผ่านแอป SSO Connect | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.8 สิทธิที่จะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.9 ขึ้นทะเบียนว่างงาน แต่ไม่ได้รับเงิน ความจริงที่ต้องรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.10 ทำงานไม่ถึงเดือน อยากลาออก ทำได้หรือไม่ คลิปนี้มีคำตอบ | มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.11 การลาป่วย สิทธิที่ลูกจ้างควรรู้ ตามกฎหมายแรงงาน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

https://youtu.be/Anzd9Yp28c

Ep.12 ผู้ประกันตนมีกี่ประเภท ได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.13 ออกจากงานแล้วยังใช้สิทธิประกันสังคมได้อีก 6 เดือนนะรู้ยัง? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.14 การทดลองงาน กฎหมายกำหนดไว้กี่วัน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.15 นายจ้างจะขยายการทดลองงานปอีกได้หรือไม่ ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.16 ประสบการณ์เบิกค่าคลอดไม่ได้ และวิธีแก้ปัญหากรณีนี้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.17 นักศึกษาฝึกงานต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือไม่? | | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.18 เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วยบ้าง ใครมีสิทธิได้รับบ้าง ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.19 ตรวจสอบการส่งเงินสมทบด้วยตัวเอง ผ่าน SSO Connect | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.20 กองทุนประกันสังคม VS กองทุนเงินทดแทน สิทธิที่ลูกจ้างควรต้องรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

https://youtu.be/KFx_QPCqL0

Ep.21 Q&A เรื่องการลากิจ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.22 | 6 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ วันหยุดประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

https://youtu.be/lwa142UT0s

Ep.23 | ตู้เย็นออฟฟิศ ใครเป็นแบบนี้บ้าง | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.24 | กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างใช้วันลาอะไรได้บ้าง | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.25 | เงินสมทบประกันสังคม 5% ที่หักจากค่าจ้าง ถูกนำไปใช้อะไรบ้าง | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.26 | การจ่ายค่าล่วงเวลา ที่ลูกจ้างควรได้รับตามกฏหมายแรงงาน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

https://youtu.be/_sXONWZBYU

Ep.27 | เวลาการทำงานของลูกจ้าง ตามที่กฎหมายกำหนด | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.28 | เบิกค่าทำศพ กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ใช้เอกสารอะไรบ้าง | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

https://youtu.be/Fu5wRYleFQ

Ep.29 | ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ประกาศใช้ 1 มค 63 รอ ครม.อนุมัติ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.30 | รายการลดหย่อนภาษีปี 2562 หมวดส่วนตัวและครอบครัวมีอะไรบ้าง | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

READ  EP.25 การพูดในโอกาสต่างๆ ตอน ที่ 7 \"อวยพรย้ายไปรับตำแหน่งใหม่\" | ตัวอย่างการส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ เทศบาล

Ep.31 | ค่าลดหย่อนภาษีปี 2562 หมวดค่าลดหย่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐิกิจรัฐ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

https://youtu.be/SwAWMO831A

Ep.36 | เปลี่ยนโรงพยาบาลใช้สิทธิประกันสังคมได้ด้วยตัวเอง | by HR_พี่โล่

Ep.7 | เช็คสิทธิประกันสังคมได้ง่าย ๆ ผ่านแอป SSO Connect | by HR_พี่โล่


Ep.7 | เช็คสิทธิประกันสังคมได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ผ่านแอป SSO Connect by HR_พี่โล่

ปัจจุบันเราสามารถเช็คสิทธิต่าง ๆ ของประกันสังคม ผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้แล้ว
ไปลองใช้กันดูนะคะ สะดวกและใช้งานง่าย แนะทำให้ใช้กันค่ะ

เช็คสิทธิประกันสังคม SSOConnect

Ep.1 แนะนำตัวค่ะ จุดเริ่มต้น และวัตถุประสงค์การทำช่องคู่มือมนุษย์เงินเดือน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.2 มนุษย์แม่ มีสิทธิได้รับอะไรบ้าง จากการเป็นมนุษย์เงินเดือน 2562 | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.3 การลากิจ ตาม พรบ.แรงงานใหม่ 2562 | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/vlROrYY_ms
Ep.4 วันหยุดที่ลูกจ้างต้องได้รับ ตามกฏหมายแรงงาน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.5 พนักงานหญิงลาไปงานวันแม่ ใช้สิทธิลากิจโดยได้รับค่าจ้างได้หรือไม่ ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.6 ส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้ว ทำไมยังใช้สิทธิรักษาพยาบาลไม่ได้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.7 เช็คสิทธิประกันสังคมได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ผ่านแอป SSO Connect | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.8 สิทธิที่จะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.9 ขึ้นทะเบียนว่างงาน แต่ไม่ได้รับเงิน ความจริงที่ต้องรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.10 ทำงานไม่ถึงเดือน อยากลาออก ทำได้หรือไม่ คลิปนี้มีคำตอบ | มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.11 การลาป่วย สิทธิที่ลูกจ้างควรรู้ ตามกฎหมายแรงงาน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/Anzd9Yp28c
Ep.12 ผู้ประกันตนมีกี่ประเภท ได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.13 ออกจากงานแล้วยังใช้สิทธิประกันสังคมได้อีก 6 เดือนนะรู้ยัง? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.14 การทดลองงาน กฎหมายกำหนดไว้กี่วัน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.15 นายจ้างจะขยายการทดลองงานปอีกได้หรือไม่ ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.16 ประสบการณ์เบิกค่าคลอดไม่ได้ และวิธีแก้ปัญหากรณีนี้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.17 นักศึกษาฝึกงานต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือไม่? | | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.18 เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วยบ้าง ใครมีสิทธิได้รับบ้าง ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.19 ตรวจสอบการส่งเงินสมทบด้วยตัวเอง ผ่าน SSO Connect | คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.20 กองทุนประกันสังคม VS กองทุนเงินทดแทน สิทธิที่ลูกจ้างควรต้องรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/KFx_QPCqL0
Ep.21 Q&A เรื่องการลากิจ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/LSt98eY7KhY

Ep.7 | เช็คสิทธิประกันสังคมได้ง่าย ๆ ผ่านแอป SSO Connect | by HR_พี่โล่

วิธีการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และ บัตรทอง


วิธีการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และ บัตรทอง
http://eservices.nhso.go.th/ ลิ้งนี้ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง
https://www.sso.go.th/ ลิ้งนี้ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แอพสำหรับมือถือ ชื่อ SSO Connect

วิธีการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และ บัตรทอง

เปิดโผ!! 10 อันดับ โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ผู้ที่กำลังป่วยอยู่ห้ามพลาด!


เปิดโผ!! 10 อันดับ โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ผู้ที่กำลังป่วยอยู่ห้ามพลาด!

เปิดโผ!! 10 อันดับ โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ผู้ที่กำลังป่วยอยู่ห้ามพลาด!

โรงพยาบาลระยอง เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ


โรงพยาบาลระยอง
เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทาง
นอกเวลาราชการ ถึง 20.00 น.
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการ ตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง

❤อุ่นใจกับทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ความพร้อมเพื่อดูแลปัญหาสุขภาพของทุกคน
☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0816522851

เว็บไซต์ : https://rayonghospital.go.th/
เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทร : 038 611 104

โรงพยาบาลระยอง เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ

ระบบการป้องกันการแพ้ยาซ้ำโรงพยาบาลระยอง


ระบบการป้องกันการแพ้ยาซ้ำโรงพยาบาลระยอง

ด่วน!! ประกันสังคมคลอดบุตร 2563 ได้เท่าไหร่ | ประกันสังคมคลอดบุตรสิทธิคุณแม่ต้องรู้ คุณพ่อมือใหม่


ด่วน!! ประกันสังคมคลอดบุตร 2562 ได้เท่าไหร่ | ประกันสังคมคลอดบุตรสิทธิคุณแม่ต้องรู้ Familymanคุณพ่อมือใหม่
ประกันสังคม คลอดบุตร สิทธิที่คุณแม่ป้ายแดงควรรู้ประกันสังคม คลอดบุตร มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่คุณแม่มือใหม่ควรรู้ วันนี้เราจะมาบอกให้เข้าใจ จะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ที่คุณแม่ควรจะได้ว่าที่คุณแม่มือใหม่ทราบหรือไม่ว่าคุณแม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างในขณะที่ลาคลอดตลอด 90 วันจากทางประกันสังคม และยังมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ด้วย ฟังดูแค่นี้ก็น่าสนใจแล้ว งั้นเราไปติดตามสิทธิประกันสังคมอื่น ๆ ที่คุณแม่จะได้รับนอกเหนือไปจากที่กล่าวมา ว่ามีอะไรบ้างที่คุณแม่ควรรู้เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิประกันสังคม คลอดบุตร อย่างเต็มที่และเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไปดูกันเลย
เริ่มจากจำนวนวันลาคลอดกันก่อนเลย ตามกฎหมายกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการลาคลอดเอาไว้ว่า ลูกจ้างทุกประเภทที่เป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ โดยลูกจ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน โดยนับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย (ผ่านเป็นกฎหมายแล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
ส่วนในเรื่องของค่าจ้างในขณะที่คุณแม่ใช้สิทธิลาคลอดนั้น ตามกฎหมายคุณแม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินจาก 2 ช่องทางหลัก ๆ ด้วยกัน คือ

READ  การลาและมาสายของข้าราชการครูกี่ครั้งถึงได้รับการเลื่อนเงินเดือน | แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 2560

1. นายจ้าง

ในการลาคลอด 1 ครั้ง คุณแม่จะได้สิทธิในการลาคลอดเป็นจำนวน 98 วัน ซึ่งไม่รวมลาฝากครรภ์หรือตรวจครรภ์ แต่ให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย

โดยนายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้กับคุณแม่ที่ทำการลาคลอดเป็นจำนวนไม่เกิน 53 วัน แบ่งเป็นการลาใน 45 วันแรกบังคับนายจ้างต้องจ่ายเงินในช่วงที่คลอด ส่วนอีก 8 วันที่เหลือ นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างระหว่างลาหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ซึ่งการจ่ายเงินทางนายจ้างจะจ่ายระหว่างลาหรือหลังจากมาทำงานขึ้นอยู่กับตกลงกัน ยกตัวอย่างเช่น คุณแม่ได้เงินเดือนอยู่ที่เดือนละ 20,000 บาท ในระหว่างที่คุณแม่ลาคลอด นายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้คุณแม่เป็นจำนวนเท่ากับ 45 วัน หรือ 30,000 บาท (คิดจากค่าจ้าง 30 วัน เท่ากับ 20,000 บาท 15 วัน เท่ากับ 10,000 บาท) อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด คุณแม่สามารถไปร้องเรียนได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัด กระทรวงแรงงาน 2. ประกันสังคม

นอกจากนี้คุณแม่ยังมีสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากทางประกันสังคม โดยทางประกันสังคมจะเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนเฉลี่ย 90 วัน (คิดจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท) หรือในกรณีที่คุณแม่ได้เงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท ทางสำนักงานประกันสังคมก็จะคิดเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาทเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น คุณแม่มีเงินเดือน 20,000 บาท ก็จะได้เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 50% ของเงินเดือน แต่ต้องคิดจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท คือ 15,000 x 3 เดือน (90 วัน) x 0.5 เท่ากับ 22,500 บาท แต่ในกรณีที่ 2 นี้ คุณแม่จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ และจะได้รับเงินสงเคราะห์เฉพาะการคลอดบุตรไม่เกิน 2 คนเท่านั้นนะคะ หากเป็นการคลอดบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ในกรณีที่คุณแม่มาทำงานก่อนโดยไม่รอให้ครบ 90 วัน ก็ยังคงได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมเต็มจำนวน 90 วัน แถมคุณแม่ก็จะได้รับค่าจ้างตามปกติต่างหากในวันที่คุณแม่มาทำงานด้วย กล่าวโดยสรุปคือคุณแม่ผู้ประกันตนมีสิทธิที่จะได้รับทั้งเงินค่าจ้าง 45 วัน และเงินสมทบจากประกันสังคม 90 วัน หรือถ้าคุณแม่คนไหนฟิตร่างกายกลับมาทำงานได้ไวกว่า 90 วันตามสิทธิการลาคลอดแล้ว คุณแม่ยังได้เงินตามวันที่คุณแม่มาทำงานจริงด้วยนะ ได้ยินแบบนี้แล้วดีสุด ๆ ไปเลยใช่หรือเปล่า
ค่าคลอดบุตร คุณแม่รู้หรือไม่ว่า คุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรจากสำนักงานประกันสังคมในอัตราเหมาจ่าย 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง โดยที่คุณแม่จะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 5 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนคลอดบุตรเช่นกัน
ขยายความกันสักนิดนึงสำหรับ ข้อความที่บอกว่า “5 เดือน ภายใน 15 เดือน” อธิบายอย่างง่าย ๆ ก็คือ การนับย้อนหลังกลับไป 13 เดือน (1 ปี 1 เดือน) คุณแม่ต้องมีเงินสมทบมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน (ถ้าสมทบมาน้อยกว่า 5 เดือน คุณแม่ก็หมดสิทธิ์ในการขอค่าคลอดบุตรครั้งนี้ไป)
มีข้อควรรู้เกี่ยวกับค่าคลอดบุตรอยู่เล็กน้อย คือ1. คุณแม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรจากประกันสังคมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนบุตร เท่ากับว่ามีลูกกี่คนก็เบิกได้ทุกคน
2. กรณีคุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง ส่วนหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเบิกค่าคลอดบุตรสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ สำนักงานประกันสังคม แต่หากใครมีข้อสงสัยว่า การผ่าคลอดจะสามารถเบิกประกันสังคมได้หรือไม่ แล้วถ้าได้ลูกแฝดจะเบิกได้เท่าไร ลองมาหาคำตอบที่นี่ค่ะ
ค่าตรวจและค่ารับฝากครรภ์ นอกจากค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาทแล้ว ล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561

ด่วน!! ประกันสังคมคลอดบุตร 2563 ได้เท่าไหร่ | ประกันสังคมคลอดบุตรสิทธิคุณแม่ต้องรู้ คุณพ่อมือใหม่

ดูข่าวทั่วไปล่าสุดเพิ่มเติมของวันนี้: Future-user .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คลีนิค ประกัน สังคม โรง พยาบาล ระยอง.

รายชื่อสถานพยาบาล และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

รายชื่อสถานพยาบาล และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: future-user.com.

#รายชอสถานพยาบาล #และสถานพยาบาลเครอขายประกนสงคม.

เลือกโรงพยาบาล,สถานพยาบาล,ประกันสังคม,สำนักงานประกันสังคม,กฎหมายแรงงาน,การรักษาพยาบาล

รายชื่อสถานพยาบาล และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม

คลีนิค ประกัน สังคม โรง พยาบาล ระยอง.

ด้วย แบ่งปัน ในหัวข้อ คลีนิค ประกัน สังคม โรง พยาบาล ระยอง นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment