สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาไทย 2562 [ตำแหน่งไหนดี?] | สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทยสมัครสอบ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
6 comments

ดูรายละเอียด

Table of Contents

สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาไทย 2562 [ตำแหน่งไหนดี?]


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครข้าราชการ ไม่ผ่านภาค ก ก็สอบได้ (ภาค ก พิเศษ)
ตำแหน่ง นักวิเคราะหฯ รับ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 30 อัตรา /นิติกร 25 อัตรา /นว.การเงินฯ 30 อัตรา
ลิงค์สมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
https://moi.thaijobjob.com

สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาไทย 2562 [ตำแหน่งไหนดี?]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


https://moi.thaijobjob.com/?fbclid=IwAR2GoMeih8FmmguU0MaduLpzLNl3EMrk_H6zcp1lIGFVA4gW45tlrrB3w

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย/หญิง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร 700 อัตรา วุฒิม.6/ปวช/ป.ตรี


ต้นปาล์มชาแนล จ่าอาทชาแนล สอบราชการ สอบทหาร สอบบรรจุ ข่าวสอบราชการ สอบตำรวจ สอบตำรวจ64

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รับสมัครสอบตำรวจ ชาย/หญิง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร 700 อัตรา วุฒิม.6/ปวช/ป.ตรี รับสมัคร 1 – 28 เมษายน

📌1.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564

(ดำรงตำแหน่ง รอง.สว.(สอบสวน)
จำนวน 400 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1.เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทั้งชายและหญิง
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์

📌2.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564

(ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1.เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย 160 อัตรา และเพศหญิง 40 อัตรา
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ทางวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมสาขาเคมีอื่นๆ และแขนงอื่นๆ) จำนวน 155 อัตรา
สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น จำนวน 45 อัตรา
3.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และ ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์

📌3.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2564
(ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่) กลุ่มงานสายอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1.เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย 80 อัตรา และเพศหญิง 20 อัตรา
2.วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช.หรือเทียบเท่า
3.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และ ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์

📌กำหนดการ
👉ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 25 มี.ค. 64)
👉รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เม.ย. 64)
👉พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป)
👉สอบข้อเขียน (27 มิ.ย.64)
👉ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (6 ก.ค.64)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย/หญิง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร 700 อัตรา วุฒิม.6/ปวช/ป.ตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 400 อัตรา


สอบราชการ
ต้นปาล์มชาแนล
จ่าอาทชาแนล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 400 อัตรา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 400 อัตรา รายละเอียดดังนี้

📌ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.ตำแหน่งเภสัชกร
จำนวน 400 อัตรา(ทุกจังหวัด)
เงินเดือน 20,540 – 22,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

READ  Devil's Pass Ending Explained (Spoiler Warning!) | devil's pass | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

📌การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอน์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 9 สิงหาคม 2564 รับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 15:00น)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 400 อัตรา

รีวิวการสมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ


คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19 ) และให้มีการกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี สิ้นสุดการจ้างงานไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565
โดยสามารถติดตามประกาศ จาก 28 ส่วนราชการ 14 กระทรวง ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด
พนักงานราชการเฉพาะกิจ สมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ ติวสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ

รีวิวการสมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการทหาร และพนักงานราชการ ปีงป. 2564


ต้นปาล์มชาแนล จ่าอาทชาแนล สอบราชการ สอบทหาร สอบบรรจุ ข่าวสอบราชการ

🔥รับสมัครแล้ววันนี้ บุคคลภายนอก 67 อัตรา

🇹🇭สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม🇹🇭
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

✅เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลชาย/หญิง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. เพศ ชาย/ หญิง (ยกเว้น รหัส ๓๑๘ รับเฉพาะ ชาย)
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน
สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์
https://opsd.thaijobjob.com
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครออนไลน์ทาง
https://opsd.thaijobjob.com

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการทหาร และพนักงานราชการ ปีงป. 2564

งานราชการ | สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบ 42 อัตรา


ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog: https://ratchakanjob.blogspot.com/2020/05/blogpost.html
Facebook page: https://bit.ly/3eFeQH3

ข้อสอบราชการ งานราชการ สอบท้องถิ่น

งานราชการ | สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบ 42 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดสอบราชการ ไม่ต้องผ่านภาค ก


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักวิชาการการเงินและบัญชี ไม่ต้องผ่านภาคก

ข่าวด่วน!! ข่าวใหญ่!!
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปิดสอบข้าราชการ ไม่ผ่านภาค_ก_ก็สอบได้ (ภาค ก พิเศษ)
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 30 อัตรา (รับทุกวุฒิ)
2.นิติกร 25 อัตรา
3.นักวิชาการการเงินและบัญชี 30 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 14 พ.ย.4 ธ.ค. 2562
รายละเอียดการรับสมัครสอบ : https://file.job.thai.com/prakad/moi201911/moi201911_1.pdf

สนใจสมัครติว : สอบถามทางไลน์ไอดี @touch_pathomphon หรือกดลิงค์ http://nav.cx/hcOIpz

ค่าติวสุดคุ้มส่งท้ายปี !!! ค่าติวออนไลน์ภาค ข 1,900 บาท และต้อนรับปีใหม่ !!! ในราคาพิเศษ ลด 50 % สำหรับภาค ก พิเศษ เหลือเพียง 1,450 บาท จากราคาปกติ 2,900 บาท

การันตีด้วยผลงานการติวอันดับ 1 ของประเทศ

เราติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน

ดูผลงานความสำเร็จได้ที่ www.pahomphon.com

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดสอบราชการ ไม่ต้องผ่านภาค ก

เปิดเคล็ดลับ เตรียมตัวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักวิชาการการเงินและบัญชี ไม่ต้องผ่านภาคก

เปิดเคล็ดลับ สู่ความสำเร็จ
การเตรียมตัวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ /นิติกร /นว.การเงินและบัญชี

ผลงานความสำเร็จที่ผ่านมา

อันดับ 2 นิติกร สป.มท. 60
อันดับ 3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สปมท. 59
อันดับ 10 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สปมท. 60

‼ดูวีดีจบแล้ว สนใจสมัครติวกันได้เลยครับ‼

สนใจสมัครติวกันได้ทางไลน์ไอดี @touch_pathomphon

รายละเอียดการรับสมัครสอบ : https://file.job.thai.com/prakad/moi2…

เราติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน

ดูผลงานความสำเร็จได้ที่ www.pahomphon.com

เปิดเคล็ดลับ เตรียมตัวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ติวสอบเข้าสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2562


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักวิชาการการเงินและบัญชี ไม่ต้องผ่านภาคก

เปิดเคล็ดลับ สู่ความสำเร็จ
การเตรียมตัวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ /นิติกร /นว.การเงินและบัญชี

READ  FlashAir todhiba แก้ปัญหาwifiไม่ขึ้น เชื่อมต่อแอปไม่ได้ | flashair ใช้ไม่ได้ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

ผลงานความสำเร็จที่ผ่านมา

อันดับ 2 นิติกร สป.มท. 60
อันดับ 3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สปมท. 59
อันดับ 10 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สปมท. 60

‼ดูวีดีจบแล้ว สนใจสมัครติวกันได้เลยครับ‼

สนใจสมัครติวกันได้ทางไลน์ไอดี @touch_pathomphon

รายละเอียดการรับสมัครสอบ : https://file.job.thai.com/prakad/moi2…

เราติวเพื่อที่ 1 ไม่ใช่แค่สอบผ่าน

ดูผลงานความสำเร็จได้ที่ www.pahomphon.com

ติวสอบเข้าสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2562

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: ดูที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทยสมัครสอบ.

สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาไทย 2562 [ตำแหน่งไหนดี?] ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาไทย 2562 [ตำแหน่งไหนดี?]

สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาไทย 2562 [ตำแหน่งไหนดี?]


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: Future-user.

#สมครสอบ #สำนกงานปลดกระทรวงมหาไทย #ตำแหนงไหนด.

[vid_tags]

สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาไทย 2562 [ตำแหน่งไหนดี?]

สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทยสมัครสอบ.

หวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทยสมัครสอบ นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ.

You may also like

6 comments

Paroach Cheunchuklin 05/09/2021 - 01:09

อาจารย์ครับ หลังจากเปิดสอบรอบนี้ไปแล้ว จะมีเปิดอีกที ประมาณ ปีไหนพอทราบไหมครับ

Reply
J Jub 05/09/2021 - 01:09

ขออนุญาตสอบถามหน่อยค่ะ
พึ่งสมัครสอบครั้งแรกการแต่งกายไปสอบแต่งกายแบบไหนค่ะ

Reply
Pimchanok Boonnate 05/09/2021 - 01:09

ขออนุญาตสอบถามค่ะ ปกติการสอบส่วนกลาง สป.มท สนามสอบจะอยู่ที่ กทม. หรือจะมีกระจายศูนย์สอบในแต่ละภาคเหมือน กพ. กับท้องถิ่น คะ พอดีไม่เคยมีประสบการณ์การสอบของส่วนกลางแต่ละกระทรวงเลยค่ะ

Reply
l3lacklist 05/09/2021 - 01:09

ถ้าสอบผ่านแล้ว แต่ไม่ผ่านภาค ก.ภาคพิเศษ จะมีโอกาสได้บรรจุไหมครับ หรือปรับเป็นตกไปเลย

Reply
cefen P. 05/09/2021 - 01:09

พึ่งเห็นคลิป ยังรับสอนติวเพิ่มมั้ยค่ะ ต้องการลงติว

Reply
โต้ง จอมบึง 05/09/2021 - 01:09

สด นี่คือ ดูติวแบบLiveสดเหรอครับ?

Reply

Leave a Comment