ITA RPCA 2021 Group 7 (ภาคบ่าย) | แบบประเมิน ita 2560 อบต | ข่าวรถล่าสุด

Table of Contents

ITA RPCA 2021 Group 7 (ภาคบ่าย) | ข่าวรถล่าสุด วันนี้

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

กรอบการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2560


นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ
หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สำนักงาน ป.ป.ช.
กล่าวบรรยายกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

กรอบการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2560

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2558 อบต โนนธาตุ part 11


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2558 อบต โนนธาตุ part 11

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2558 อบต โนนธาตุ part 4


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2558 อบต โนนธาตุ part 4

ITAS อปท. EP 1


วิธีใช้งานระบบ ITAS เบื้องต้นตอนที่ 1

ITAS อปท. EP 1

ACT Now EP 5 ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


ACT Now EP.5 ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานปปช. เพิ่งประกาศผลการประเมินประจำปีที่สำคัญออกมาอันหนึ่งเรียกว่าการประเมิน
ITA มาจากคำว่า Integrity & Transparecncy Assessment แปลเป็นไทยก็คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA เป็นการประเมินออกมาเพื่อการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นการตรวจวัดสุขภาพว่าเขามีระบบการทำงาน มีข้าราชการ มีผู้บริหารที่ทำงานอย่างโปร่งใสไหม ซื่อสัตย์สุจริตไหม มีการทุจริตคอร์รัปชันไหม อันนี้เป็นหัวใจสำคัญ
ตัวเลขผลการประเมินที่ออกมานี้บอกว่า
มีหน่วยงานเพียง 1,095 หน่วยงาน หรือเพียงแค่ 13% เท่านั้นที่ผ่านการประเมิน
คะแนนเต็ม 100 คนที่จะผ่านการประเมินได้จะต้องมีคะแนนการประเมิน 85 คะแนน
และในจำนวนนี้หน่วยงานมากถึง 7,208 หน่วยงาน สอบตก
นั่นก็คือหน่วยงานรัฐของไทย 87% สอบตก
และโดยเฉลี่ยจาก 8,303 หน่วยงานปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยได้ออกมาที่เกรด C คือ 67.90% เท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นถ้าเราดูคะแนนตรงนี้ผมคิดว่าเราคงตอบว่าพึงพอใจไม่ได้เรามาดูตัวเลขเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง
ผลการประเมินระดับกระทรวง กระทรวงที่ได้คะแนนสูงสุดคือ กระทรวงกลาโหม
กทม. ได้คะแนนประเมินในระดับ A คือสอบผ่าน
มหาวิทยาลัยจำนวนมากสอบตก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากสอบตก
ที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ บรรดาองค์กรอิสระ อย่างเช่นปปช. ที่เรารู้จักกันดี อยู่ในเกณฑ์ได้ A คือ สอบผ่าน
แต่ว่ามีองค์กรหนึ่งซึ่งกำลังเป็นข่าวคราวอยู่ในช่วงนี้มากก็คือสำนักงานอัยการสูงสุดสอบตก เขาก็จะได้ไปพัฒนา ไปยกระดับ
ไปปรับปรุงการทำงานในเรื่องนั้นๆ หรือไปพัฒนาบุคลากรของเขาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ
อันนี้คือหลักการของ ITA แล้วก็เป็นประโยชน์ที่เราเชื่อว่าจะได้
แต่ในความเป็นจริง
เมื่อเทียบกับตัวเลขที่ผมอ่านให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบเมื่อสักครู่นี้ เราลองมาดูตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง
ในเรื่องการป้องกันการทุจริต
เกือบทั้งหมดสอบตก
ในการประเมินหัวข้อเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บริหารหน่วยงานของรัฐก็ตามที ปรากฏว่าการประเมินในหัวข้อนี้
คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานออกมาที่ 53.12% เกือบตก

หากเอา 2 หัวข้อนี้ ซึ่งตรงกับชื่อหัวข้อการประเมินเราจะเห็นว่าหน่วยงานของบ้านเราสอบตกในการประเมิน ITA แต่ที่คะแนนเขาได้ผ่านจำนวนหนึ่งสาเหตุคาดว่ามาจากการตั้งหัวข้อประเมินอื่นๆ ประกอบเข้ามาซึ่งไม่ใช่หัวข้อหลักของชื่อการประเมินครั้งนี้
สรุปก็คือว่า ทุกคนตั้งแต่สูงสุดยันผู้ปฏิบัติการระดับล่างสุดทุกคนต้องเข้าใจในสิ่งที่จะได้รับการประเมินและทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมเสนอแนะว่าเขาจะพัฒนาหน่วยงาน พัฒนาองค์กรของเขาอย่างไรถ้าได้อย่างนี้แน่นอนว่าเกิดประโยชน์ ถ้าได้อย่างนี้แน่นอนว่าเมื่อประชาชนมาใช้บริการ มาติดต่อ ประชาชนจะชื่นใจและยอมรับ
ในเรื่องของคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานนั้น อีกตัวอย่างหนึ่งที่มีพูดกันมากเช่น ในเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือในเอกสารของหน่วยงาน ที่ให้ประชาชนได้รับรู้ว่า เวลาเขามาติดต่อแล้วหน่วยงานที่นี่ ถ้าหากมีปัญหา มีข้อขัดข้องเขาสามารถแจ้งเรื่องหรือให้ข้อมูลกับผู้บริหารหน่วยงานในระดับถัดๆ ไป ส่งความคิดเห็น คำติชม หรือ คำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อไป คำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อไป คำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อไป
ในการประเมิน ITA ที่จัดทำโดยสำนักงานปปช. ทุกๆ ปี เป็นที่ยอมรับกันว่ามีประโยชน์
แต่มีคำถามว่าจะทำอย่างไร การประเมินในครั้งต่อๆ ไป จะเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง นั่นหมายถึงเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน เกิดประโยชน์ต่อตัวข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ และเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ไปใช้บริการหน่วยงานของรัฐได้จริงๆ คาดหวังว่าในการประเมินครั้งต่อไป
จะเกิดคุณภาพในการประเมินคือ ความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้ทำการประเมินกับผู้ถูกประเมิน จะเกิดความเข้าใจและการปฏิบััติร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน จนถึงระดับปฏิบัติการของหน่วยงาน

ในเชิงปริมาณหวังว่าการประเมินในหมวดการเปิดเผยข้อมูลและหมวดการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ทุกหน่วยงานจะสอบผ่าน

แล้วเรามาดูกันในการประเมินครั้งต่อไปทุกหน่วยงานจะสอบผ่านหรือสอบตก
ติดตามเรื่องราวขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันได้ที่
http://www.anticorruption.in.th/2016/th/
https://www.facebook.com/act.anticorruptionThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCe8sVcK0CTjcq1MdFSuUHSg

ACT Now EP 5 ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประเมิน ITA/EB7..ปชส.สพม.29..15/12/59


ประเมิน  ITA/EB7..ปชส.สพม.29..15/12/59

วีดีโอชุดความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560


วีดีโอชุดความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560

ITA RPCA 2021 Group 7 (ภาคบ่าย)


การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มที่ 7

ITA RPCA 2021 Group 7 (ภาคบ่าย)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA รุ่น 1


การอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA รุ่น 1

ความรู้เกี่ยวกับแบบสำรวจ Internal ITA นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ 25 9 58


การบรรยายชี้แจง เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแบบสำรวจ Internal ITA แบบสำรวจ External ITA แบบสำรวจ EvidenceBased ITA และการตรวจสอบคำตอบและเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบแบบสำรวจ EvidenceBased ITA
โดย นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญกาiพิเศษ

ความรู้เกี่ยวกับแบบสำรวจ Internal ITA นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ 25 9 58

คุณสามารถรับชมวิดีโอที่กำลังมาแรงเพิ่มเติมได้ในขณะนี้: Future-user .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แบบประเมิน ita 2560 อบต.

ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่ม 7.

ITA RPCA 2021 Group 7 (ภาคบ่าย) ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ITA RPCA 2021 Group 7 (ภาคบ่าย)
ITA RPCA 2021 Group 7 (ภาคบ่าย)

>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: Future-user.

แบบประเมิน ita 2560 อบต – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#ITA #RPCA #Group #ภาคบาย.

[vid_tags]

ITA RPCA 2021 Group 7 (ภาคบ่าย)

แบบประเมิน ita 2560 อบต.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ แบบประเมิน ita 2560 อบต นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

Leave a Comment