Online Course : รู้จักกับ Social Enterprise | วิสาหกิจเพื่อสังคม | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

Table of Contents

Online Course : รู้จักกับ Social Enterprise


กิจการเพื่อสังคมคืออะไร ? เคยได้ยินไหม Social Enterprise ?

มาเรียนกับ SocialGiver กัน !

Online Course : รู้จักกับ Social Enterprise

นิยามของ Social Enterprise และสาระสำคัญ พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ฉบับใหม่


องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในสังคมได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน รัฐบาลเองก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้องค์กรเหล่านี้อยู่ได้อย่างยั่งยืน การออก พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ…. ฉบับใหม่ จึงมีความสำคัญ แล้วสาระของ พรบ. ใหม่นี้คืออะไร

มาฟังคำตอบจาก คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม

องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม

อีกหนึ่งภาคส่วนที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2020 (UN Sustainable Development Goals: SDGs)

นิยามของ Social Enterprise และสาระสำคัญ พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ฉบับใหม่

วิสาหกิจเพื่อสังคม 3 Min


วิสาหกิจเพื่อสังคม 3 Min

MONEY TALK Special วิสาหกิจเพื่อสังคม 12 มิถุนายน 2564


https://www.facebook.com/MoneyTalkTV/posts/5558020810935358

MONEY TALK Special  วิสาหกิจเพื่อสังคม  12 มิถุนายน 2564

ตัวอย่างของจริง ของวิสาหกิจเพื่อสังคม : Suthichai live 09/04/2564


เชิญเข้าห้องสมุดสำหรับคนบ้าข่าวได้ทาง https://suthichaiyoon.net/

ตัวอย่างของจริง ของวิสาหกิจเพื่อสังคม : Suthichai live 09/04/2564

วิสาหกิจเพื่อสังคมคืออะไร CEO VISION


รายการ CEO VISION โดย วรพงศ์ แจ้งจิตต์ พูดถึงเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม

คลื่นความคิด
Thinkingradio
ThinkingChannel
FM965
CEOVISION
วรพงศ์แจ้งจิตต์
วิสาหกิจเพื่อสังคม

วิสาหกิจเพื่อสังคมคืออะไร CEO VISION

รู้ลึก รู้จริง ช่องทางระดมทุนสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)


ความสำคัญของตลาดทุน และ ช่องทางการระดมทุนสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

รู้ลึก รู้จริง ช่องทางระดมทุนสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)

เสวนา เรื่อง “พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม: มิติใหม่ในการพัฒนาประเทศ”


เสวนา เรื่อง “พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม: มิติใหม่ในการพัฒนาประเทศ”
ดำเนินรายการโดย คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด

คุณกอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ (พส.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
ประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่าง พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ThailandSustainabilityForum2019 FosteringSocialEnterprises มิติใหม่ในการพัฒนาประเทศ พรบ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

เสวนา เรื่อง “พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม: มิติใหม่ในการพัฒนาประเทศ”

เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม


ชุมชนกรุณา ไม่ปฏิเสธบทบาทของภาคธุรกิจบริการ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว และเป็นพลังหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการตายดี

รู้จัก เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน ก่อตั้งโดย ศ.นพ.ดร. อิศรางค์ นุชประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งและชีวาภิบาล และผู้อำนวยการโครงการ

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://peacefuldeath.co/yuanyen/

วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION”

เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

พม. มุ่งเป้า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เครื่องมือพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน


วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

รวมทั้งส่งเสริมภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม สนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ “วิสาหกิจเพื่อสังคม รากฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” การเสวนาจากผู้มีประสบการณ์ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม การจัดนิทรรศการและบูธแสดงผลการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย

นายจุรินทร์ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บูรณาการการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดย “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs)

โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 193 ประเทศ ที่ร่วมลงนามในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง “คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน สังคม

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมไปพลางก่อน พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกำหนดมาตรการในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการจดทะเบียน จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร สิทธิประโยชน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่น รวมทั้งบุคคลที่สนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรเช่นกัน

ทั้งนี้นายจุรินทร์ ได้มอบการบ้านที่สำคัญ 3 ประเด็น ให้ช่วยขับเคลื่อน Social Enterprise (SE) ดังนี้

1) ทำอย่างไรให้ SE นำผลกำไรจากการทำธุรกิจแบ่งปันสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม มากกว่าธุรกิจ CSR (Corporate Social Responsibility)

2) ทำอย่างไรที่ไม่ให้ธุรกิจทั่วไป ที่หวังแต่ผลกำไรมาแอบแฝงมาใช้ประโยชน์ จากการเป็น SE

3) ทำอย่างไรที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ SE ที่ดี สามารถยืนหยัดอยู่ได้ เพื่อนำผลกำไรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ผลักดันและขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ ดังนี้
1) เร่งรัดการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเกิดผลเป็นรูปธรรม
2) การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นเรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากพบว่าภาคส่วนต่าง ๆ ยังไม่มีความเข้าใจในวิสาหกิจเพื่อสังคม
3) การส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความท้าทาย ต้องมีการกำหนดเครื่องมือ และมาตรการการสนับสนุนให้เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งในกฎหมายได้กำหนดให้มีการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในระยะเริ่มแรก การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี การบริหารงานบุคคล การเงิน การตลาด เป็นต้น เพื่อทำให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเหล่านั้น สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ และสามารถอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้
4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และองค์ความรู้ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงสถานการณ์ ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทยต่อไป

ปัจจุบันมีวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการรับรองแล้วทั้งสิ้น จำนวน 103 กิจการ (กิจการเพื่อสังคมทั่วไป จำนวน 33 กิจการ และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จำนวน 70 กิจการ) นอกจากนี้ ยังมีกิจการที่ใช้คำว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ประกอบเป็นชื่อในการดำเนินกิจการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จำนวน 133 กิจการ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ต้องดำเนินการจดทะเบียนให้ครบถ้วนถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ ภายใน 180 วัน (18 พฤศจิกายน 2562)

พม. มุ่งเป้า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เครื่องมือพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: https://future-user.com/ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิสาหกิจเพื่อสังคม.

Online Course : รู้จักกับ Social Enterprise ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

Online Course : รู้จักกับ Social Enterprise
Online Course : รู้จักกับ Social Enterprise

>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: future-user.com.

#Online #รจกกบ #Social #Enterprise.

[vid_tags]

Online Course : รู้จักกับ Social Enterprise

วิสาหกิจเพื่อสังคม.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ วิสาหกิจเพื่อสังคม นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

4 thoughts on “Online Course : รู้จักกับ Social Enterprise | วิสาหกิจเพื่อสังคม | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว”

  1. ชอบpresent คุณมาก​ อยากติดต่อ​เพื่อแลกเปลี่ยนและขอคำแนะนำค่ะ… 061-6865558​

    Reply

Leave a Comment