การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ | กรม บัญชี กลาง หนังสือเวียน | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
6 comments

ดูรายละเอียด

Table of Contents

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ


การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 กรมบัญชีกลาง

ตอนที่ 3 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


ตอนที่ 3 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ


การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 89 / 18 ก.พ. 2564) วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 กรมบัญชีกลาง

ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

การให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (eLG) บนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP)


การให้บริการขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (eLG) บนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (eGP) ผ่านเทคโนโลยี Blockchain กรมบัญชีกลาง

การให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (eLG) บนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP)

การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง

การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ว 173 การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.3/ว 173 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

สามารถดูรายละเอียดหนังสือ ว 173 ได้ที่นี่
http://shorturl.at/dyJS6

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ Inbox Facebook : จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 022706400 กด 3

ว 173 การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

ว 206 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

สามารถดูรายละเอียดหนังสือ ว 206 ได้ที่นี่
https://shorturl.at/owER4

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ Inbox Facebook : จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 022706400 กด 3

ว 206 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนที่ 5 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน


ตอนที่ 5 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม COVID19


การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม COVID19 กรมบัญชีกลาง

การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม COVID19

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (13 ก.พ.2561 ตอนที่ 3)


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (13 ก.พ.2561 ตอนที่ 3)

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: https://future-user.com/ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ กรม บัญชี กลาง หนังสือเวียน.

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: https://future-user.com/.

#การถายทอดความรผาน #Facebook #กรมบญชกลาง #เรอง #การเบกคาใชจายในการบรหารงานของสวนราชการ.

[vid_tags]

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

กรม บัญชี กลาง หนังสือเวียน.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ กรม บัญชี กลาง หนังสือเวียน นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

READ  ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต. 4/8 | สำนักงาน กกต | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

You may also like

6 comments

คนไทย หัวใจประชาธิปไตย 04/09/2021 - 14:47

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามข้อ (12) เช่น ค่าธรรมเนียมอะไรบ้างคะ ขอให้ยกตัวอย่างด้วยค่ะ

Reply
คนไทย หัวใจประชาธิปไตย 04/09/2021 - 14:47

ค่าของที่ระลึกให้ประธาน หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานevent ตามโครงการจัดงาน จะสามารถเบิกได้เลยตามระเบียบบริหารฯโดยไม่ต้องขอตกลง กค. ใช่หรือไม่คะ

Reply
หญิงไทย เกิดจันทึก 04/09/2021 - 14:47

การเบิกเงินข้าราชการบำนาญอายุครบ65ปี

Reply
สด Aof 04/09/2021 - 14:47

//%%

Reply
สด Aof 04/09/2021 - 14:47

@%®™=✓

Reply
jeab_mhc10 Jeab 04/09/2021 - 14:47

ผู้ดำเนินรายการขอให้ไปฝึกมาใหม่ น่ะค่ะฟังแล้วไม่ลื่นไหลติดๆ ขัดไม่น่าฟังค่ะ

Reply

Leave a Comment