การอำนวยความเป็นธรรม และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของฝ่ายปกครอง | การ ไกล่เกลี่ย ข้อ พิพาท | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

Table of Contents

การบริหารงานยุติธรรมและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยฝ่ายบริหาร


บรรยายให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับตำแหน่งเฉพาะ สอบความสามารถ เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับทักษะพิเศษ เรื่อง “พิทักษ์ความยุติธรรมและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง” โดย นายนพฤต ธนติพยางกูร

เรื่องที่ 5.4 การเจรจาไกล่เกลี่ยตามหลักการ


เรื่องที่ 5.4 การเจรจาไกล่เกลี่ยตามหลักการ

พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (กฎหมายใหม่) โดย Theimagine


theimagine อ่านกฎหมายเพื่อแบ่งปันและฟัง LearningThai Languages ​​พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2019 00:03 เริ่ม 03:00 บทนำ 07:30 บทที่ 1 ผู้ไกล่เกลี่ย 16:06 บทที่ 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง 29:56 บทที่ 3 การประนีประนอมทางอาญา 34 :00 บทที่ 4 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในขั้นตอนการสอบสวน 53:23 บทที่ 5 การไกล่เกลี่ยในภาคประชาชน ขอบคุณที่รับชม กดไลค์ แชร์ และฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและคนที่คุณรัก และขออวยพรให้ทุกท่าน ติดตามช่อง Theimagine ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UC4KPHQJek8iRQ6CO_TraSRA? sub_confirmation=1 ฟังคลิปเสียงอื่นบน SoundCloud https://soundcloud.com/theimagines พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนคำอวยพรได้ที่ : https://www.facebook.com/theimagines/ https://m.me/Adsadawutkk

พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (กฎหมายใหม่) โดย Theimagine

ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2562


ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2562

ศาลจังหวัดชลบุรีไกล่เกลี่ย


ศาลจังหวัดชลบุรีไกล่เกลี่ย

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง 1 สื่อในศาล : สำนักงานศาลยุติธรรม


การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง 1 สื่อในศาล : สำนักงานศาลยุติธรรม

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและการประนีประนอม 2010 โดย Theimagines


theimagines อ่านกฎหมายเพื่อแบ่งปัน LearnThaiLanguages ​​​​https://youtu.be/XbOT8hku5sQ กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 มาตรา 1[๑] กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ข้อ 28 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา https://youtu.be/XbOT8hku5sQ?t=53 มาตรา 2 ในกฎกระทรวงนี้ “ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนไม่เกินสองแสนบาทขึ้นไป ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา “อำเภอ” หมายความว่า รวมทั้งตำบล รองหัวหน้าเขต “พนักงานอัยการจังหวัด” หมายความว่า พนักงานอัยการซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยอัยการขึ้นไปซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด “บัญชีรายชื่อ” หมายความว่า รายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง “ผู้ไกล่เกลี่ย” หมายความว่า บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนีประนอม “ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ย” หมายความว่า อำเภอ อัยการจังหวัด หรือปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นประธานกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบในการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอม https://youtu.be/XbOT8hku5sQ?t=134 หมวด 1 รายชื่อ มาตรา 3 ในอำเภอต้องมีรายชื่อ ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย ข้อ 5 นับแต่วันสมัคร รวบรวมรายชื่อผู้ขอเสนอต่อ อบต. ข้อ 6 ผู้ไกล่เกลี่ยจะถูกลบออกจากรายชื่อเมื่อข้อ 7 ในกรณีของรายชื่อน้อยกว่ายี่สิบคน มาตรา 8 จรรยาบรรณของผู้ไกล่เกลี่ย มาตรา 9 การประพฤติมิชอบของจรรยาบรรณ ข้อ 10 นายอำเภอตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ตามปฏิทินประจำปี https://youtu.be/XbOT8hku5sQ?t=570 บทที่ 2 การไกล่เกลี่ยและการดำเนินคดีไกล่เกลี่ย ข้อ 11 ฝ่ายพิพาทที่ต้องการการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอม ข้อ 12 เรียกประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยภายในเจ็ดวัน ข้อ 13 การไกล่เกลี่ยการดำเนินการและการประนีประนอมที่สำนักงานเขต มาตรา 14 คู่พิพาทไม่มาตามกำหนด มาตรา 15 ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยอธิบายวิธีการไกล่เกลี่ย มาตรา 16 ผู้ไกล่เกลี่ยต้องมาปฏิบัติหน้าที่ มาตรา 17 คณะไกล่เกลี่ยอาจเชิญพยาน การชี้แจงข้อที่ 18 การพิจารณาการหยุดชะงักของกฎหมาย มาตรา 19 การไม่เต็มใจที่จะดำเนินการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอม มาตรา 20 ผู้ไกล่เกลี่ยที่เลือกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องถูกลบออกจากรายการ บทความที่ 21 ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามเดือน มาตรา 22 ในกรณีที่คู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันได้ ข้อ 23 ข้อตกลงประนีประนอมระหว่างคู่กรณีพิพาท ข้อ 24 ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ มาตรา 25 กรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ https://youtu.be/XbOT8hku5sQ?t=1258 มาตรา 3 เบ็ดเตล็ด มาตรา 26 ประธานฝ่ายไกล่เกลี่ย ให้สรุปข้อเท็จจริง ข้อ 27 คณะกรรมการคนกลางมีสิทธิได้รับค่าชดเชย https://youtu.be/XbOT8hku5sQ?t=1304 บทเฉพาะกาล มาตรา 28 ให้นายอำเภอดำเนินการจัดทำรายการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณในราชกิจจานุเบกษา และขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอบคุณสำหรับการรับชม กดไลค์ แชร์ และฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและคนที่คุณรัก และขอให้ทุกคนมีความสุข ติดตามช่อง Theimagine ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UC4KPHQJek8iRQ6CO_TraSRA? sub_confirmation=1 ฟังคลิปเสียงอื่นบน SoundCloud https://soundcloud.com/theimagines พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนคำทักทายได้ที่ https://www.facebook.com/theimagines/ คำทักทายส่วนตัว https://m.me/Adsadawutkk

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและการประนีประนอม 2010 โดย Theimagines

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี


การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี

เรื่อง 5.8 ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ย


เรื่อง 5.8 ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ย

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหน้าที่การบริหาร


การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหน้าที่การบริหาร.

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การ ไกล่เกลี่ย ข้อ พิพาท.

การอำนวยความเป็นธรรม และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของฝ่ายปกครอง ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

การอำนวยความเป็นธรรม และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของฝ่ายปกครอง

>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: Future-user.

#การอำนวยความเปนธรรม #และการไกลเกลยขอพพาทของฝายปกครอง.

[vid_tags]

การอำนวยความเป็นธรรม และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของฝ่ายปกครอง

การ ไกล่เกลี่ย ข้อ พิพาท.

หวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ การ ไกล่เกลี่ย ข้อ พิพาท นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

1 thought on “การอำนวยความเป็นธรรม และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของฝ่ายปกครอง | การ ไกล่เกลี่ย ข้อ พิพาท | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว”

Leave a Comment